تحلیل محدودۀ نیاز حرارتی (نمودار سایکومتریک) بر مبنای تهیه و اعتبارسنجی فایل اقلیمی مبتنی بر داده‌های آب و هوایی (مطالعۀ موردی: ایران، شهر کرمانشاه)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری معماری، گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد دانشکدۀ معماری، گروه تکنولوژی معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشیار دانشکدۀ هنر و معماری، گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار دانشکدۀ هنر و معماری، گروه معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق، با استفاده از روش ساندیا، که یک روش آماری است، داده‌های نمونۀ آب و هوایی به صورت یک فایل اقلیمی از داده‌های اندازه‌گیری‌شدۀ واقعی برای دوره‌ای 10 ساله (2005ـ 2015)، برای ایستگاه هواشناسی سینوپتیک فرودگاه شهر کرمانشاه تولید شده است. سپس، برای اعتبارسنجی، فایل اقلیمی دیگری با استفاده از نرم‌افزار متونورم برای شهر کرمانشاه ایجاد و با آن مقایسه شده است. نتایج با میانگین داده‌های واقعی سه پارامتر اصلی دمای خشک و رطوبت نسبی و جهت باد مقایسه و تهیۀ فایل اقلیمی یادشده اعتبارسنجی شده است. نتایج نشان می‌دهد روش ساندیا انطباق بهتری با داده‌های واقعی ایستگاه هواشناسی سینوپتیک فرودگاه کرمانشاه دارد. همچنین، بررسی نمودار تحلیل محدودۀ نیاز حرارتی (سایکومتریک) شهر کرمانشاه، خروجی نرم‌افزار کلایمت کنسالتنت که با استفاده از فایل اقلیمی تهیه‌شده به روش ساندیا ترسیم شده است، نشان می‌دهد در بیش از 17 درصد از زمان سال، شرایط آسایش حرارتی در شهر کرمانشاه برقرار بوده که نشان‌دهندۀ افزایش محدودۀ آن نسبت به مطالعات پیشین است. این امر به طور کلی بیان‌کنندۀ گرم‌ترشدن شرایط اقلیمی این شهر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the range of thermal requirements (Psychometric model) by preparation and validation the typical meteorological year (TMY) based on climatic data (case study: Iran, Kermanshah city)

نویسندگان [English]

  • mohammad mahdi moghadasi 1
  • shahin heidari 2
  • azadeh shahcheraghi 3
  • khosro daneshjo 4
1 Ph.D. in Architecture, Department of Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Faculty of Architecture, Architecture Technology Group, College of Fine Arts, Tehran University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Arts and Architecture, Department of Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Faculty of Arts and Architecture, Department of Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this research, Sandia method, which is a statistical method, produces climatic sample data as a climatic file of real measured data for a period of ten years (2015 to 2005) for the synoptic meteorological station at Kermanshah Airport. Is. Then for validation another climatic file was created and compared with the literature software for Kermanshah. The results were compared with the average real data of the three main parameters of relative humidity and relative humidity, and the wind direction was compared and the climatic file was validated. The results show that the Sandia method is better compatible with the actual data of the synoptic meteorological station at Kermanshah Airport. Also, the analysis of the analysis of the temperature range (psychometric) analysis of the city of Kermanshah, the output of the software of Climate Consultant, which is depicted using the Sandia prepared climatic file, shows that in more than 17% of the year, the thermal comfort conditions in the city Kermanshah has been shown to indicate an increase in its range from previous studies, which generally indicates the warming of the city's climate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • climatic file
  • energy simulation
  • Energy consumption
  • thermal comfort. Psychometric model
[1]. Ebrahimpour AbdulSalam, Marefat Mehdi. Improvement of TMY climate data for Tehran. Journal of echanical Science. 2011; 11 (2): 77-91. [Persian].
 [2]. ASHRAE. Weather year for energy calculationsp. ASHRAE research project. American Society of Heating, Refrigerating and Air- Conditioning Engineers. Inc. 1985.
[3]. L W Crow. description of typical year weather data. Chicago midway airportp. ASHRAE research project 100.American Society ofHeating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers Inc. 1970.
[4]. L W Crow. Development of hourly data for weather year for energy calculations (WYEC), including solar data, at 21 Weather Stations throughout the United States. ASHRAE Trans. 1980; 87(1).
[5]. LW Crow. Development of hourly data for weather year for energy calculations (WYEC), including solar data, at 29 stations throughout the united states and 5 stations in Canada. ASHRAE research project 364. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. Inc. 1983.
 
[6]. A Ebrahimpour, M Maerefat. A method for generation of typical meteorological year. Energy Conversation and Management. 2010;51. 410–417.
[7]. I Hall, R Prairie, H Anderson, E Boes. Generation of Typical Meteorological Years for 26 SOLMET Stationsp, SAND78-1601. Sandia National Laboratories, 1978.
[8]. T Watanabe. Procedures for Separating Direct and Diffuse Insolation on a Horizontal Surface and Prediction of Insolation on Tilted Surfaces. Transactions. Architectural Institute of Japan.Tokyo. Japan. 1983; 330.
[9]. J A Duffie and WA Beckman. Solar energy of thermal processes. John Wiley.New York. 1980.
 [10]. Razjooyan Mahmoud. Comfort in the shelter of architecture compatible with the climate. Second edition. Tehran, Shahid Beheshti University press: 1388. [Persian].
[11]. Kasmaei Morteza. Climatic zoning of Iran: housing and residential environments. First edition Tehran. Building and Housing Research Center press: 1372 [Persian].