استفاده از صفحات خورشیدی شناور به عنوان بادشکن به منظور کاهش تبخیر و تولید انرژی با استفاده از مدل‌سازی ANSYS FLUENT (مطالعۀ موردی: چاه نیمۀ شمارۀ 4 سیستان)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدۀ مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

2 استادیار دانشکدۀ مهندسی دریا، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی، چابهار

3 دانشجوی مهندسی مدیریت منابع آب، دانشکدۀ مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

چکیده

تبخیر فرایندی است که به تغییر سیال از حالت مایع به گاز می‏انجامد. میزان تبخیر از سطوح آزاد به عواملی همچون دما، سرعت باد، عمق آب و فشار بخار بستگی دارد. بررسی دقیق اطلاعات دریافتی از ادارۀ هواشناسی زهک (واقع در جنوب شرقی شهرستان زابل) نشان داد که دما و سرعت باد در این منطقه تأثیرگذارترین عوامل پدیدۀ تبخیر هستند و جالب اینکه اصلی‌ترین عامل آن، سرعت زیاد باد تشخیص داده شد. روش‏های متعددی برای مقابله با پدیدۀ تبخیر وجود دارد که استفاده از پوشش‏های فیزیکی و بادشکن از آن جمله است. بر اساس تحقیقات پیشین، بهترین جذب نور خورشید برای تولید بیشترین توان در نیمکرۀ شمالی به سمت جنوب است. استفاده از صفحات خورشیدی، هم‌زمان به عنوان پوشش فیزیکی برای کاهش تبخیر و تولید انرژی بسیار بررسی شده ‏است. به منظور مدل‏سازی میزان جریان عبوری از روی صفحات خورشیدی و زاویۀ قرارگیری افقی و عمودی برای به‌دست‌آوردن بهترین کاهش تبخیر، از نرم‌افزار مدل‏سازی ANSYS FLUENT16 و از طریق تعیین بهترین زاویۀ افقی و عمودی برای به‌دست‌آوردن بهترین بازده خروجی استفاده شد. نتایج نشان می‏دهد در صورت طراحی صفحات خورشیدی با ابعاد 5/2×5/2 متر تحت زاویه، زاویۀ افقی صفر درجه (جهت شمال غرب، روبه‌روی مسیر وزش باد) و زاویۀ شیب 60 درجه به میزان کاهش تبخیری معادل 25/90 درصد به دست خواهد آمد. همچنین، بیشترین راندمان تولید انرژی تحت زاویۀ افقی 30 درجه (جهت شمال غرب، روبه‌روی مسیر وزش باد) و زاویۀ شیب 30 درجه به میزان 45/99 درصد است. با توجه به داده‌های موجود، بهینه‌ترین حالت ممکن، زاویۀ افقی 30 درجه (جهت شمال غرب، روبه‌روی مسیر وزش باد) و زاویۀ شیب 30 درجه به میزان کاهش تبخیری معادل 36/71 درصد و بازده تولید انرژی به میزان 45/99 درصد نسبت به حالت ایده‏آل‏ است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]. Gozálvez JJF, Pablo S, Gisbert F, Carlos M, Santafé MR, Romero FJS, Soler JBT, Puig EP. Covering reserviors with a system of floating solarpanels: technical and financial analysis. The 16th International Congress on Project Engineering. Valencia, 11 - 13 July 2012.
[2]. Helfer F, Zhang H, Lemckert C. Evaporation reduction by windbreaks: Overview, modelling and efficiency. Urban Water Security Research Alliance, 2009.
[3]. Skidmore EL, Hagen LJ. Evaporation in sheltered areas as influenced by windbreak porosity. Agricultural Meteorology. 1970 Jan 1; 7; 363-74.
[4]. Giannoulis A, Mistriotis A, Briassoulis D. Design and analysis of the response of elastically supported wind-break panels of two different permeabilities under wind load. Biosystems Engineering 129 (2015)57 e69.
[5]. Aly M A. On the evaluation of wind loads on solar panels: The scale issue. Solar Energy 135 (2016) 423–434.
[6]. Hartner M, Ortner A, Hiesl A, Haas R. East to west – The optimal tilt angle and orientation of photovoltaic panels from an electricity system perspective. Energy 160 (2015) 94–107.
[7]. Mondol JD, Yigzaw G. Yohanis, Norton B. The impact of array inclination and orientation on the performance of a grid-connected photovoltaic system. Renewable Energy 32 (2007) 118-140.
[8]. shademan M, hangan H. Wind loading on solar panels at different inclination angels. 11th Americans Conference on Wind Engineering. San Juan, Puerto Pico, Jun 22-26, 2009.
[9]. Schwingshackla C, Petittaa M, Wagner LE, Belluardo G, Moser D, Castelli M, Zebischa M, Tetzlaff A. Wind effect on PV module temperature: Analysis of different techniques for an accurate estimation, Energy Procedia 40 (2013) 77 – 86.
[10]. Geokmen N, Hu W, Hou P, Chen Z, Sera D, Spataru S. Investigation of wind speed cooling effect on PV panels in windy locations. Renewable Energy. 90 (2016) 283e290.
[11]. Xu R, Ni K, Hu Y, Si J, Wen H, Yu D. Analysis of the optimum tilt angle for a soiled PV panel. Energy Conversion and Management. 148 (2017) 100–109
[12]. Sahu A, Yadav N, Sudhakar L. Floating photovoltaic power plant: review. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 66(2016)815–824.
[13]. Kwan TH, Wu XF. Power and mass optimization of the hybrid solar panel and thermoelectric generators. Energy 165 (2016) 297–307.
[14]. Zaihidee FM, Mekhile fS, Mahmoudian MS, Horan B. Dust as an unalterable deteriorative factor affecting PV panel's efficiency: Why and how. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 65(2016)1267–1278.
[15]. Peng Z, Mohammad R. Manesh H, Liu Y. Cooled solar PV panels for output energy efficiency optimization. Energy Conversion and Management (2017).
 
[16]. Taboada ME, Aceres LC, Graber TA, Galleguillos HR, Cabeza LF, Rojas R. Solar water heating system and photovoltaic floating cover to reduce evaporation: Experimental results and modeling. Renewable Energy 105 (2017) 601e615
[18]. Piri H, Ansari H. Drought study of Sistan plain and its impact on Hamoon international wetland. Journal of Wetland Ecobiology. Spring 2013, P63 [Persian].
[19]. Lakzaianpour GH R, Tabatabai M, Khandanbarani MA, Nakhaie R. Quantitative and qualitative assessment of Chah nimeh water resources. Conference and Exhibition Water Engineering. 2013 [Persian].
[20]. Hashemi Monfared SA, Rezapour M, Zhian T. Investigation of the effect of wind breaks in decreasing reservoir evaporation using Fluent (Case Study: Chahnimeh No.4 of Sistan). Iranian Journal of Ecohydrology. Spring 2018, P 265 [Persian].
 
[21]. Hafez AZ, Soliman A, El-Metwally KL, Ismail IM. Tilt and azimuth angles in solar energy applications – A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews 77 (2017) 147–168.
[22]. Jubayer CH M, Hangan H. A numerical approach to the investigation of wind loading on an array of ground mounted solar photovoltaic (PV) panels. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. 153(2016)60–70
[23]. Yao X, Zhang H, Lemckert CH. Evaporation reduction by suspended and floating covers: overview, modelling and efficiency. Urban Water Security research Alliance Technical Report No. 28, 2010.
[24]. Bitog JP, Lee IB, Hwang HS, Shin MH, Hong SW, Seo IH, Kwon KS, Mostafa E, Pang Z. Numerical simulation study of a tree windbreak. Biosystems Engineering. 2012 Jan 31;111(1):40-8.
دوره 5، شماره 4
دی 1397
صفحه 1297-1307
  • تاریخ دریافت: 11 خرداد 1397
  • تاریخ بازنگری: 15 مهر 1397
  • تاریخ پذیرش: 25 مهر 1397
  • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1397
  • تاریخ انتشار: 01 دی 1397