امکان‌سنجی وجود اراضی کشاورزی مناسب در بالادست سد ژاوه - کردستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی عمران- آب، دانشکدۀ مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

2 کارشناس ارشد مهندسی طبیعت، دانشکدۀ علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه انرژی‌های نو و محیط زیست، دانشکدۀ علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

چکیده

رشد فزایندۀ جمعیت طی دهه‏های اخیر و در پی آن نیاز به مواد غذایی، بشر را بر آن داشته است تا زمین‏های بیشتری را به منظور کشت و زرع به کار گیرد. این زمین‏ها به آب نیاز دارند که این امر بیشتر به‏وسیلۀ کنترل آب‏های جاری رودخانه‏ها با احداث سدها میسر می‏شود. یافتن زمین‌های مناسب برای اهداف کشاورزی به گونه‌ای که هم دارای شرایط مناسب برای کشت و زرع بوده و هم آب مورد نیاز آن از روش‌های مختلف نظیر کنترل آب‌های سطحی (سدسازی) و زیرزمینی (حفر چاه و...) قابل تأمین باشد، همواره مورد توجه کارشناسان بوده است. در پژوهش حاضر امکان‏سنجی وجود اراضی کشـاورزی مناسب در بالادسـت سد ژاوۀ کردستان بررسی شده است. بر این اساس، با فرض پمپاژ آب با هد‌های مختلف از ایستگاه پمپاژ موجود در مخزن سد و با درنظرگرفتن فاکتورهای مختلف (شیب زمین، ارتفاع پمپاژ، فاصله و کاربری اراضی)، مکان‌یـابی انجام شده است. با روی‌هم‌‏گذاری نقشه‌های فاکتور و وزن‌دهی مناسب به هر یک از آنها در محیط GIS، محدوده‌های مناسب بر اساس فاکتورهای تعریف‌شده، به دسـت آمده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد با افزایش دو برابری ارتفاع پمپاژ، سطح محدودۀ منتخب نیز تقریباً دو برابر می‌شود، در حالی‏ که با افزایش چهاربرابری ارتفاع پمپاژ، سطح محدودۀ منتخب حدود شش برابر افزایش می‌یابد. شایان یادآوری است که در مطالعۀ حاضر صحت‌سنجی محدوده‌های انتخاب‌شده با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]. Shakki F. Zoning analyse of rainy days in Iran. applicable metorology. 2014; 1(1): 27-36. [Persian].
[2]. Shakoori A. Agricultural development policies in Iran. Tehran. Samt. 2005. [Persian].
[3]. Yasoori M. Introduction to the rural economy (with an emphasis on the agricultural sector). Mashhad: Astan Qods Razavi; 2007. [Persian].
[4]. Mohammadi H, Kazemi M. Application GIS in feasibility study plant of olive in Esfahan province. Pajouhesh & Sazandegi. 2004; (74): 123-133. [Persian].
[5]. Omidvari M. Site selection of susceptible area to olive cultivation in Lorestan province using Geographic Information System (GIS). Master's Thesis. Hamedan University; 2005. [Persian].
[6]. Azizmi hosseini M, Behbahani MR. Feasibility and Zoning Olive Prone Area using GIS and Genetic Algorithm in Lorestan Province. Water and Irrigation Management (Journal of Agriculture). 2011; 1(2): 85-96. [Persian].
[7]. Annad J, Herath G. Reconciling Value Conflicts in Regional Forest Planning in Australia: A Decision Theoretic Approach. Poster paper prepared For Presentation at the international association of agricultural economistst conference,Gold Coast. 2006; Australia.
[8]. Elfrengren k, Korpela j. AHP_Bsed Expert Analysis of Forest in Dustry strategis. international journal of industrial and system engineering. 2007;2(4): 370-392.
[9]. Kazemi H, Tahmasebi Sarvestani Z, Kamkar B, Shetabi SH. Zoning crops - ecological agricultural lands in Golestan province for soya cultivation using Geographic Information System GIS. Twelfth Iranian Congress of Agronomy and Plant Breeding. 2012; Islamic Azad University, Karaj. [Persian].
[10]. Choudhary D, Shankar R. An STEEP-fuzzy AHP-TOPSIS framework for evaluation and selection of thermal power plant location: A case study from India. 8th World Energy System Conference. 2012; 42(1): 510–521.
[11]. Yeonjoo K, Eun-Sung CH, Sang-Mook J,Sang Ug K. Prioritizing the best sites for treated wastewater instream use in an urban watershed using fuzzy TOPSIS. Resources, Conservation and Recycling. 2013; 73: 23–32.
[12]. Fallah M, Farajzadeh M, Vagharfard H, Nik kheslat A. Site Selection of Waste Water Treatment Plant using GIS and TOPSIS (Case Study: Qeshm Island). Territory. 2013; (37): 109-126. [Persian].
[13]. Kazemi Rad L, Ghamgosar M, Haghighi M. Application of multi-criteria decision-making TOPSIS in Droughts Zoning of Gilan province. Geographic Space. 2013; 13(44): 203-217. [Persian].
[14]. Tale Jenekanlou A, Karimi M, Taleai M. Residential Land Suitability Assessment Using Fuzzy Group TOPSIS-OWA. Geomatics Science and Technology. 2015; 4(4): 29-46. [Persian].
[15]. Instructions for building a garden in steep lands. Assistance of president planning and strategic supervision: Journal No. 510; 2010. [Persian].
دوره 5، شماره 4
دی 1397
صفحه 1335-1344
  • تاریخ دریافت: 31 اردیبهشت 1397
  • تاریخ بازنگری: 10 شهریور 1397
  • تاریخ پذیرش: 10 شهریور 1397
  • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1397
  • تاریخ انتشار: 01 دی 1397