بررسی روند تغییرات پارامترهای اقلیمی شهرستان بروجرد در 20 سال آتی با استفاده از مدل HADCM3

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکدۀ علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدۀ علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

چکیده

در چند دهۀ اخیر افزایش دما سبب برهم‌خوردن تعادل اقلیمی کرۀ زمین شده و تغییرات گسترده‏ای را در اغلب نواحی آن به وجود آورده است که از آن به‏عنوان تغییر اقلیم یاد می‏شود. استفاده از مدل‏های ریزمقیاس‌نمایی آماری در برآورد نوسانات اقلیمی این امکان را فراهم کرده است تا بتوان داده‏های آب و هوایی را در مقیاس مکانی و زمانی مناسب تولید کرد. در پژوهش حاضر کارایی مدل LARS – WG برای تولید و شبیه‏سازی داده‏های روزانۀ دما، کمینه و بیشینۀ بارش و ساعت آفتابی در شهرستان بروجرد با استفاده از پارامترهای آماری RMSE، R2، MAE و MBE ‌بررسی و ارزیابی شده و تغییرات ناشی از آن در دهه‏های آینده آشکار شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد مدل HadCM3 توانایی لازم را در تولید داده‏های روزانه دارد. پس از اطمینان از کارایی مدل، از خروجی مدل استفاده شده و داده‏های روزانۀ دما، کمینه و بیشینۀ بارش و ساعت آفتابی برای دورۀ پایه (1996ـ 2015) تحت سه سناریوی  A1B, A2, B1شبیه‏سازی شد. نتایج به‌دست‌آمده از برآورد مدل HadCM3 برای سناریوهای بررسی‌شده در دوره‏های آتی، بیان می‌کند که میانگین مجموع پارامترهای هواشناسی روند افزایشی داشته است و هر سه سناریو این میزان افزایش را نشان می‏دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1].          Seyyed Kaboli, H. AkhodAli, A.M. Masah Bavani, A.R. Radmanesh F. A Downscaling Model Based on K-nearest neighbor (K-NN) Non-parametric Method. Water Soil. 2012;26(4):779–808. [Persian]
[2].          R Esmaili؛ H Ataie؛ G Fallah Ghalhary. Assessment of Climate Change Impact on the Future Development of Apricot and Almond Species. (Case Study: Khorasan Razavi Province). Agric Sci Sustain Prod. 2012;21(1):145–63. [Persian]
[3].          Rezaei, M. Nohtani, M. Moghaddamnia, A. Abkar, A. Rezaei M. Performance Evaluation of Statistical Downscaling Model (SDSM) in Forecasting Precipitation in two Arid and Hyper arid Regions. Water Soil. 2014;28(4):836–45. [Persian]
[4].          Jones RN. Managing uncertainty in climate change projections--issues for impact assessment. Clim Change. 2000;45(3–4):403–19.
[5].          Wilby RL, Dawson CW. The statistical downscaling model: insights from one decade of application. Int J Climatol. 2013;33(7):1707–19.
[6].          Jim Wulliman PE. Learning from Nature Reducing Urban Storm Impact. London. 2005;
[7].          Abassi, F. Malbusi, S. Babaeian, I. Asmari, M. Borhani R. Climate Change Prediction of South Khorasan Province During 2010-2039 by Using Statistical Downscaling of ECHO-G Data. Water &Soil. 2010;24(2):218–33. [Persian]
[8].          Alizadeh, A. Sayari, N. Hesami Kermani, M. R. Bannayan Aval, M. Farid Hossaini A. Assessment of Climate Change Potential Impacts on Agricultural Water Use and Water Resources of Kashaf rood basin. Water Soil. 2010;24(4):815–35. [Persian]
[9].          Carter TR, Hulme M, Lal M. IPCC-TGCIA Guidelines on the use of scenario data for climate impact and adaptation assessment, version 1. IPCC, Task Gr Scenar Impact Assess. 1999;
[10]. B. Ababaei FMT sohrabi. Evaluation of the performance of the LARS-WG model at 12 coastal meteorological stations Iran. Iran Water Res. 2011;5(9):217–22. [Persian]
[11]. Chen H, Guo J, Zhang Z, Xu C-Y. Prediction of temperature and precipitation in Sudan and South Sudan by using LARS-WG in future. Theor Appl Climatol. 2013;113(3–4):363–75.
[12]. Hashemi MZ, Shamseldin AY, Melville BW. Comparison of SDSM and LARS-WG for simulation and downscaling of extreme precipitation events in a watershed. Stoch Environ Res Risk Assess. 2011;25(4):475–84. [Persian]
[13]. Semenov MA, Barrow EM, Lars-Wg A. A stochastic weather generator for use in climate impact studies. User Man Herts UK. 2002;
[14]. In IC and LU, the Chesapeake Bay Watershed, Ellicott City MC for W, Protection. Cappiella, Karen and Kenneth Brown. In 2001.
[15]. Rajabi A, Sedghi H, Eslamian SS, Musavi H. Comparison of Lars-WG and SDSM downscaling models in Kermanshah (Iran). Ecol Env Conserv. 2010;16(4):1–7. [Persian]
[16]. A, Alizadeh. GH K. Effect of Climate Change on Agricultural Water Use in Mashhad Valley. Geogr Res. 2002;(65,66):189–201. [Persian]
[17]. Bernard C. Urban Water Cycle Processes and Interactions [Internet]. Chapters Taylor & Francis. 2007. Available from: http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/557901
[18]. Saleh Niya, N. Alizadeh, A. Sayari N. Comparison of two LARS-WG and ASD microscopic models in prediction of rainfall and temperature under changing conditions and in different weather conditions. Irrig &drainage Iran. 2014;8(2):233–45. [Persian]
[19]. Rohi, F., Mirrokni, M., Massah Bovani, U., and Nasresfahani L. Performance Assessment of SDSM model in downscaling rainfull and precipitaion In hot and dry climates (Case study: hamdidy of Yazd and Tabas station). Geophysic. 2016;9(4):104–25. [Persian]
[20]. Hajjarpour , A. Yousefi , M. and Kamkar B. Precision test of simulators LARS- WG, Weather Man and CLIMGE Ninthree different climatessimulated (Gorgan, Gonbad and Mashhad). Geogr Dev. 2014;35(59):201–16. [Persian]
[21].  Yarmoradi BN zahra. Predicting the Climatic Parameters Changes ofLorestan Province in the next 50 years using the HADCM3 model. Sci - Res Q Geogr Data. 2017;26(101):143–54. [Persian]
دوره 5، شماره 4
دی 1397
صفحه 1345-1353
  • تاریخ دریافت: 01 تیر 1397
  • تاریخ بازنگری: 13 آبان 1397
  • تاریخ پذیرش: 13 آبان 1397
  • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1397
  • تاریخ انتشار: 01 دی 1397