اثر زمان کشت و روش‏های مختلف جمع‏آوری آب باران در استقرار گونۀ Astragalus kahiricus

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی یزد

2 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی یزد

چکیده

Astragalus kahiricusاز گونه‌های علوفه‌ای مرغوب است که انتشار گسترده‌ای در شمال، شمال شرق‌، مرکز و جنوب شرقی و بخش مرکزی کشور دارد. از این گیاه خوش‌خوراک به‌شدت در تمامی مراحل فنولوژیک برای چرای دام استفاده می‌شود. در مطالعۀ حاضر، تأثیر روش‌های مختلف جمع‌آوری آب باران شامل کنتور فارو، پیتینگ و هلالی آبگیر و فصل کاشت بر استقرار گونۀ A.kahiricus در منطقۀ کالمند بهادران بررسی شد. بذور با توجه به مطالعات قوۀ نامیه در آزمایشگاه خراش داده شدند. بذور خراش داده‌شده در قالب طرح آماری اسپلیت‌پلات با تیمار اصلی تاریخ کشت در پاییز و اواخر زمستان 1392 و تیمارهای فرعی روش کاشت پیتینگ، فارو، هلالی آبگیر در سه بلوک مقایسه شد. در بهار تعداد پایه‏های مستقرشده در هر کرت شمارش و تجزیه و تحلیل شد. براساس نتایج، کشت پاییزه موفق‏تر از کشت بهاره بوده است. اگرچه در تیمار هلالی آبگیر 18 درصد بذرها سبز شدند و نسبت به سایر تیمارها نتایج بهتری در سبزشدن بذور به دست آمد، به دلیل خشکسالی فقط حدود 4 درصد بذور سبزشده مستقر شدند. به طور کلی، استقرار کم بذور بیان‌کنندۀ آن است که ذخیرۀ نزولات همراه با کاشت مستقیم بذور در مراتع استان یزد با بارندگی متوسط کمتر از 100 میلی‌متر با ریسک زیادی روبه‌روست، به طوری که در سال‏های خشکسالی با بارندگی کمتر از میزان متوسط، احتمال سبزنشدن بذور یا خشک‌شدن نهال‌های کوچک مستقرشده وجود دارد. در این مناطق بهتر است روش‏های کشت نهال‏های گلدانی همراه با ذخیرۀ نزولات بررسی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Planting Time and different Methods of Rainfall Collecting on Establishment of Astragalus kahiricus

نویسندگان [English]

 • Mohammad Abolghasemi 1
 • Mohammad Fayyaz 2
 • Sedigheh Zarekia 2
 • Mohammad Taghi Zare 1
1 Forest & Rangeland Research Division, Yazd Agriculture and Natural Resources Research and Education Center, AREEO,Yazd, Iran.
2 2 Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, AREEO, Tehran, Iran
چکیده [English]

Astragalus kahiricus is a high quality forage species that has a wide spread in the northeast, north, center, southeast and central part of the Iran. This palatable plant is heavily grazed in all phonological stages by livestock. In this study the effect of rainwater harvesting methods including furrow, pitting and crescent pond and planting season on establishment of A. kahiricus in Kalmand bahadoran were evaluated. The seeds were scratched in vitro according to germination studies. The scratched seeds were compared as split plot design with main treatment of cultivation date in autumn and late winter 2013 and sub treatment of pitting, furrow, crescent pond in three blocks. In the spring, the number of established plant in each plot was counted and analyzed. Based on the results autumn planting been more successful than spring planting. Although 18% of the seedlings were generated in the crescent pond and there were better results than the other treatments, but only 4% of the seeds were established due to drought. Generally low seed establishment suggests that rainfall collecting with seeding in regions with average rainfall less than 100 mm encounters with a high risk. In these areas should be evaluated methods of potted seedlings combined with rainwater harvesting.

کلیدواژه‌ها [English]

 • rainwater harvesting
 • Arid rangelands
 • Range improvement
 1. Moghiminejad F, Ghasemiarian Y, Ahmadabadi S. Determination of the proper regions of the pitting for rainwater storage. Extension and Development of Watershed Management. 2013;1(2):27-30. [Persian]
 2. Rastegar H, Barkhordari J, Choopani S. Use of rainwater catchment systems in storage of rainfall to increase of soil moisture. Case Study: CHAHTAR region- North of Hormozgan province, The 9th Congress of Soil Science, Tehran, Iran. Soil Conservation and Watershed Management Research Center. 2005; 28- 31 August, p: 860. [Persian]
  1. Loeppky HAS, Bittman S, Hiltz MR, Frick B. Seasonal changes in yield and nutritional quality of cicer milkvetch and alfalfa in northeastern Saskatchewan. Can. J. Plant Sci. 1996;76: 441-446.
 3. Rasouli B, Jafari M, Amiri B. Investigating the Effect of Atriplex canescens Cultivation with harvesting water on Some Soil and Vegetation Properties (Case Study: Zanjan). Pajouhesh v Sazandegi. 2008; 21(3):196-203. [Persian]
 4. Moshtaghyan MB, Keshtkar HR, Esmaeili Sharif M, Razavi SM. Planting methods effect on Astragalus cyclophyllon establishment. Iranian journal of Range and Desert Research. 2009;16 (1):79-84, [Persian]
 5. Khodagholi M, Feizi MT, Esmaili sharif M, Shahmoradi AA, Jaberolansar Z. Investigation of effect of cultivation methods on germination of Astragalus caragana. Watershed researches. 2010; 86,8-14, [Persian]
 6. Delkhosh M, Bagheri R. Investigating the effect of mechanical project crescent on production, canopy cover percentage, plant composition and soil moisture in Gurik Range management project. The First National Conference on Rainwater Levels Systems. 2012 [Persian]
 7. Bahmadi MH, Shahryari AR. Effects of different rainfall storage methods on vegetation restoration (Case study: Romeh and Dehnowatershed, Nehbandan city). Iranian Journal of Range and Desert Research. 2016; 23 (1): 51-57. [Persian]
 8. Mahmoodi Moghadam G, Saghari M, Rostampour M, Chakoshi B. Effects of constructing small arc basins system on rangeland production and some soil properties in arid lands (case study: Steppic rangelands of Sarbishe, South Khorasan Province). Journal of Rangeland. 2016; 9(1): 66-75. [Persian]
 9. Abtahi M. Effects of planting depth and rainwater storage on establishment of five range species in the highlands of Kashan. Iranian Journal of Range and Desert Research, 2016; 22 (4):639-647 [Persian]
 10. Jafarian Z, Mirjalili AB. Contour farrow and Pitting effect on rangeland vegetation cover. Ecohydrology. 2017; 4(2):369-377. [Persian]
 11. Souri M, Mahdavi K, Tarverdizadeh S. Effect of mechanical improvement treatments on vegetation performance, Iranian journal of Range and Desert Research. 2017; 24(2):360-369 [Persian]
 12. Mozaffarian V, Mirvakili M, Barzegari G. Flora of Yazd. Yazd Publication Institute; 2000. [Persian]
 13. Masoumi AA. Iran’s Astragalus. Vol. 5. Institute of Forests and Rangelands Research Press. Tehran, Iran. 2005; 786 p. [Persian]
 14. Asri Y. Range Plants of Iran, Vol 2. Dicotyledons, Research Institute of Forests and Rangelands, 2012; 1107Pp [Persian]
 15. Abolqasemi M. Inventories of ecological regions of ravar-bahabad. Research Institute of Forest and Rangeland. 2004; No: 344. [Persian]
 16. Allam RM, Selim DA, Ghoneim AI, Radwan MM, Nofal SM, Khalifa AE, et al. Hepatoprotective effects of Astragalus kahiricus root extract against ethanol-induced liver apoptosis in rats. Chin. J. Nat. Med. 2013; 11(4):354-61
 17. Squires V, Ayoub AT. Halophytes as a resource for livestock and for rehabilitation of degraded lands. Springer Science & Business Media. Science. 1994; 318
 18. Zarekia S, Jafari AA, Zandi Esfahan E. Effects of Seed Scarification on Vegetation Parameters in Some Astragalus Species under Field Conditions (Case Study: Homand Absard, Damavand, Iran. Journal of Rangeland Science. 2014; 4 (2),151-158
 19. Moghimi J. Introduction of some important species suitable for development and improvement of Iranian rangelands. Aaron Publishing. 2005; 669 p. [Persian]
 20. Fateh E, Majnoun Hosseini N, Madah Arefi H, Sharifzadeh F. Seed Dormancy Methods Breakage in Astragalus tribuloides. Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research.  2006; 22 (4):345- 360. [Persian]
 21. Arbabian S, Moghanloo M, Majd A. Seed Dormancy Breakage Methods in the Endangered Species Astragalus Fridae Rech. The Quarterly Journal Biological Sciences. 2009; 2(4):45-50 [Persian]
 22. Zarekia S, Jafari AA, Mirhaji T. Assessment of Planting Season Effects on Vegetation Parameters of Astragalus effusus and Astragalus brachyodontus Accessions. Ecopersia, 2016; 4(1):1225-1238.
 23. Nakhforoush AS, Koochaki AS, Bagheri AS. Study the morphological & physiological indices effects on seed yield & yield components of lentil genotypes. Iranian Journal of Crop Sciences. 1998; 1,37-20. [Persian]
 24. Seidahmed HA, Salih AA, Musnad HA. Rehabilitation of Kerrib Lands in Upper Atbara River using Indigenous Trees and Water Harvesting Techniques, Forestry Research Centre –Soba- ARC, Journal of Science and Technology Vol. 13 Agricultural and Veterinary Sciences. 2012; 1: 104-109.
 25. Elboshra MA. Effect of Holes and Crescents Water Harvesting Techniques on Growth of Sidr (Ziziphus Spina-Christi) Around Khartoum New International Air Port. M.S.c. Thesis, Agric., University of Khartoum, Khartoum, Sudan; 2011.