دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تیر 1398، صفحه 267-567 
بررسی آزمایشگاهی اندرکنش آب سطحی و زیرسطحی در پشتۀ رسوبی میانی

صفحه 323-339

10.22059/ije.2019.272036.1010

سارا جمالی؛ امیر احمد دهقانی؛ عبدالرضا ظهیری؛ نیکو ترات؛ کریستین اشمیت


عملکرد مدل WEAP در شبیه‏سازی هیدرولوژیک حوضۀ آبخیز الند

صفحه 341-352

10.22059/ije.2019.273012.1020

محمد اشرفی؛ کامران زینال زاده؛ سینا بشارت؛ مهدی یاسی