دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 267-567 
5. بررسی آزمایشگاهی اندرکنش آب سطحی و زیرسطحی در پشتۀ رسوبی میانی

صفحه 323-339

10.22059/ije.2019.272036.1010

سارا جمالی؛ امیر احمد دهقانی؛ عبدالرضا ظهیری؛ نیکو ترات؛ کریستین اشمیت


6. عملکرد مدل WEAP در شبیه‏سازی هیدرولوژیک حوضۀ آبخیز الند

صفحه 341-352

10.22059/ije.2019.273012.1020

محمد اشرفی؛ کامران زینال زاده؛ سینا بشارت؛ مهدی یاسی


16. بررسی رابطۀ مصرف آب و تولید انرژی در ایران طی دورۀ 1357 تا 1395 با رویکرد مدل STAR

صفحه 493-503

10.22059/ije.2019.275286.1047

ارسلان بی نیاز؛ محمود احمد پوربرازجانی؛ سامان ضیایی؛ حمید محمدی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1398، صفحه 849-1119 پاییز 1398، صفحه 569-847 تابستان 1398، صفحه 267-567 بهار 1398، صفحه 1-265