به‌کارگیری روش غربالگری کمّی در مدل ریزمقیاس‏نمایی آماری (SDSM) برای ایجاد سناریوهای تغییر اقلیم (مطالعۀ موردی: حوضۀ رودخانۀ گرگان‌رود)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آبخیزداری، دانشکدۀ مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

2 دانشیار گروه آبخیزداری، دانشکدۀ مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

3 استاد، مرکز ارزیابی و مدیریت جامع حوضۀ آبخیز، دانشگاه ملی استرالیا، کانبرا، استرالیا

4 استاد گروه محیط زیست، دانشکدۀ شیلات و محیط ‏زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

چکیده

خروجی مدل‏های گردش عمومی جوّ به دلیل تفکیک مکانی درشت آنها، در مقیاس منطقه‏ای و محلی کاربرد ندارند و لازم است در سطح کوچک‏تر ریزمقیاس شوند. در پژوهش حاضر عملکرد مدل SDSM برای ریزمقیاس‏نمایی متغیرهای بارش، کمترین و بیشترین دما در حوضۀ رودخانۀ گرگان‌رود بررسی شده و به‏منظور انتخاب متغیرهای پیش‏بینی‏کننده، روش غربالگری کمّی به‏کار گرفته شد. نتایج نشان‏دهندۀ کارایی مدل SDSM برای ریزمقیاس‏نمایی خروجی‏های مدل CanESM2 در مقیاس حوضۀ رودخانۀ گرگان‌رود بود. بنابراین، مدل SDSM برای ریزمقیاس‏نمایی متغیرهای یادشده تحت سناریوهای RCP2.6 و RCP8.5 و برای سۀ دورۀ 2006-2040، 2041-2070، و 2070- 2100 استفاده شد. همچنین، روند تغییرات متغیرهای یادشده در دورۀ 2006-2040 بررسی شد. براساس نتایج، مقدار بارش در ایستگاه‏های تمر، چشمه‏خان، بهلکه‏داشلی و غفارحاجی در هر سه دورۀ زمانی بررسی‌شده و تحت هر دو سناریو افزایش یافته و در مقابل، در ایستگاه‏های گرگان و ارازکوسه کاهش می‏یابد. علاوه بر این، مقدار کمترین دما نیز در دوره‏های بررسی‌شده و تحت هر دو سناریو در ایستگاه‏های گرگان، چشمه‏خان، و ارازکوسه (به‌جز دورۀ 2071-2100 تحت سناریوی RCP8.5) افزایش یافته و در ایستگاه‏های تمر، بهلکه‏داشلی و غفارحاجی کاهش می‏یابد. در هر سه دورۀ بررسی‌شده و تحت هر دو سناریو مقدار بیشترین دما در ایستگاه‏های‏ گرگان، تمر، چشمه‏خان، و ارازکوسه افزایش یافته و در ایستگاه‏های کلیماتولوژی بهلکه‌داشلی و غفارحاجی کاهش می‏یابد. به طور کلی، جهت مشابهی در نوسان متغیرهای اقلیمی بررسی‌شده در ایستگاه‏های یاد‏شده قابل پیش‌بینی نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of a quantitative screening approach in statistical downscaling model (SDSM) to generate climate change scenarios (Case study: the Gorgan-roud River Basin)

نویسندگان [English]

  • Diba Ghonchepour 1
  • Amir Sadoddin 2
  • Abdolreza Bahremand 2
  • Abdolrassoul Salmanmahini 3
  • Anthony Jakeman 4
1 Watershed Management Department, Range and Watershed Management Faculty, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
2 Associate Professor. Department of Watershed Management, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan
3 Department of the Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
4 Integrated Catchment Assessment and Management Centre, Australian National University, Canberra, Australia.
چکیده [English]

In this research, the performance of the SDSM in downscaling of three variables including precipitation, minimum temperature, and maximum temperature in Gorgan-roud River Basin was examined. Screening the predictor variables was done using a quantitative approach. Considering the efficiency of the SDSM to downscale the CanESM2 outputs at the scale of Gorgan-roud River Basin, the model was used to downscale the mentioned variables under two scenarios of RCP2.6 and RCP8.5 for three time periods of 2006-2040, 2041-2070, and 2071-2100. Also, the trend of mentioned changes was examined for the period of 2006-2040. Based on the results, under two scenarios, amount of precipitation will show an increase in the stations of Tamer, Cheshme Khan, Bahlake Dashli, and Ghafar Haji for the three time periods In contrast, precipitation will decrease for the stations of Gorgan and Arazkouse. In addition, amount of minimum temperature will increase during the explored time periods under two scenarios for the stations of Gorgan, Cheshme Khan, and Arazkouse (except in the period of 2071-2100 under RCP8.5) and will show a reduction for the stations of Tamer, Bahlake Dashli, and Ghafar Haji. Amount of maximum temperature during all three time periods and under two scenarios will increase in the stations of Gorgan, Tamer, Cheshme Khan and Arazkouse and will decrease in the stations of Bahlake Dashli and Ghafar Haji. In general, a single direction in the change of the climate variables cannot be projected across all stations investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Downscaling
  • RCP2.6
  • RCP8.5
  • Quantitative Screening