طراحی سامانۀ پشتیبان تصمیم مبتنی بر شبکه، به‏ منظور بهبود کمیت و کیفیت آب در حوضۀ آبخیز بنکوه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار گروه آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، طراحی و توسعۀ نسخۀ اولیۀ نوعی سامانۀ پشتیبان تصمیم (DSS) مبتنی بر شبکه، برای معرفی بهتر ویژگی‏های آبخیز و مشکلات آن در یک قالب سیستمی و معرفی راه ‏حل‏ها و انتخاب بهترین اقدامات مدیریتی به‏منظور بهبود کمیت و کیفیت آب آبخیز بنکوه واقع در حوضۀ رودخانۀ حبله‏رود است. در تحقیق حاضر، پس از شناسایی مجموعه اقدامات مدیریتی، آثار احتمالی اجرای آنها با کمک شبیه‏سازی مدل‏های هیدرولوژیکی، فرسایش، اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیک پیش‏بینی شدند. برای مدیریت داده‏ها و ایجاد پایگاه داده‏ای از محیط MySQL استفاده شد. به منظور ایجاد پایگاه مدل و تحلیل تصمیم‏گیری چندمعیاره زبان برنامه‌نویسی PHP به کار گرفته شد. در این سامانۀ پشتیبان تصمیم، برای اولویت‏بندی اقدامات مدیریتی روش‏های SAW و TOPSIS به کار رفته‏اند. برای توسعۀ واسط کاربر گرافیکی از زبان ‏HTML استفاده شد. سامانۀ توسعه داده‌شده قادر است پس از معرفی اجمالی ویژگی‏های حوضه در قالب رویکرد DPSIR، به ارائۀ ساختار مشکلات بپردازد و روابط علی و معلولی بین متغیرهای سامانه را در قالب مدل مفهومی نمایش داده و سپس، مجموعه‏ای از راه‏ حل‏های مبتنی بر پوشش گیاهی را همراه با پراکنش مکانی آنها به تصمیم‌گیرندگان ارائه ‏دهد. ‌پس از آن، با مدل‏سازی آثار احتمالی راه ‏حل‏های پیشنهادی به پیش‏بینی و نمایش تأثیرات مختلف آنها، به تفکیک شاخص‏های ارزیابی آثار بپردازد. در نهایت، پس از نسبت دادن وزن‏های مختلف برای شاخص‏های ارزیابی توسط کاربر، نتایج به‌دست‌آمده از اولویت‏بندی اقدامات مدیریتی را با استفاده از روش‏های تصمیم‏گیری چندمعیاره برای کاربران به‏صورت ترسیمی ارائه ‏دهد. بررسی‏های فنی در خصوص ارزیابی ویژگی‏هایی مانند کاربرپسند بودن، میزان سادگی رابط کاربر، میزان ارتباط اجزای به‌کاررفته در سامانه با نگرانی‏ها و اولویت کاربران و... در مطالعات تکمیلی می‏تواند به ارائۀ نسخۀ نهایی این سامانه منجر شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing and Developing a Web-Based Decision Support System in Order to Improve Water Quantity and Quality in the Bonekooh Watershed

نویسندگان [English]

  • Ehsan Alvandi 1
  • Amir Sadoddin 2
  • Vahedberdi Sheikh 2
1 Ph.D. Student of Watershed Managment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
2 Associate Professor, Department of Watershed Management, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
چکیده [English]

In this research, a web-based decision support system was designed and developed to improve water quantity and quality status in the Bonekooh watershed, Hable-rud River Basin, through introducing the characteristics of the watershed in a systemic manner and introducing possible solutions and choosing the best management practices. In this research, subsequent to identifying a set of management options, predicting the probable impacts of their implementation was achieved using hydrological, erosion, economic, social, and ecological models. MySQL environment was used to manage the data and generate the data base. Generating model base and multi criteria decision making analysis were done using PHP programing language. SAW and TOPSIS methods were used to prioritize the management options. In addition, HTML programing language was used to develop the graphical user interface. The developed system provides a brief introduction of the watershed characteristics in the form of the DPSIR systemic approach and then presents the problems structure and shows the cause and effect relations between the variables of the system in the form of a conceptual model. Then, a set of vegetation-based solutions and their spatial distribution are provided to the users. In the process of modeling the possible impacts of the proposed solutions and their different impacts are predicted and presented separately, considering all evaluation indices proportion. Finally, following assigning different weights to the evaluation indices by the users, results of prioritizing the management options are presented to the users using multi-criteria decision-making methods. In further studies, technical evaluations of features such as user-friendly graphical user interface, relationship of the components used in the proposed system, or concerns and priorities of users and the like can help to provide the final version of this system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Best Management Practices (BMPs)
  • Multicriteria Decision Making (MCDM)
  • Participatory management
  • the Hable-Rud River Basin
[1]. Kelly RA, Jakeman AJ, Barreteau O, Borsuk ME, Elsawah S, Hamilton, S, et al. Selecting among five common modelling approaches for integrated environmental assessment and management. Environmental Modelling & Software. 2013; 47: 159-181.
[2]. Kim Y, Chung ES. An index-based robust decision making framework for watershed management in a changing climate. Science of the Total Environment. 2014; 473–474: 88–102.
[3]. Alvarez IN. A Bayesian model to construct a knowledge-based spatial decision support system for the Chaguana River Basin. PhD Thesis in Engineering. 2010; 164 p.
[4]. Ako A, Eyong GT, NKeng GE. Water Resources Management and Integrated Water Resources Management (IWRM) in Cameroon. Water Resources Management. 2009; 24: 871-888.
[5]. Quinn NWT. Environmental Information Management Systems as Templates for Successful Environmental Decision Support. International Congress on Environmental Modeling and Software: Modeling for Environment Sake. Fifth Biennial Meeting. Ottawa. Canada; 2010.
[6]. Sadoddin A, Shahabi M, Bai M. Integrated watershed assessment and management Principles and approaches for modeling and decision making. Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources Publishing: 2017; 170 p. [Persian]
[7]. Shao H, Yang W, Lindsay J, Liu Y, Yu Z, Oginskyy A. An open source GIS-based decision support system for watershed evaluation of best management practices. Journal of the American Water Resources Association. 2017; 53(3): 521–531.
[8]. Merritt WS, Pollino C, Powell S, Rayburg S. Integrating hydrology and ecology models into flexible and adaptive decision support tools: the IBIS DSS. 18th World IMACS / MODSIM Congress, Cairns, Australia; 2009. 13-17.
 
[9]. Weng SQ, Huang GH, Li Y. An integrated scenario-based multi-criteria decision support system for water resources management and planning- A case study in the Haihe River Basin. Expert Systems with Applications. 2010; 37: 8242-8254.
[10].            Sadoddin A, Letcher RA, Jakeman AJ, Croke BW, Newham LTH. A Bayesian model decision support system for salinity management. First International Conference of Sustainable Watershed Management (SuWaMa). Istanbul. Turkey; 2011.
[11].            Kazak J, Chru´sci J, Szewra ´nski S. The Development of a Novel Decision Support System for the Location of Green Infrastructure for Stormwater Management. Sustainability. 2018; 10(4388):1-20.
[12].            Zhang Sh, Li Y, Zhang T, Peng Y. An integrated environmental decision support system for water pollution control based on TMDL - A case study in the Beiyun River watershed. Journal of Environmental Management. 2015; 156: 31- 40.
[13].            Goharian E, Burian S. Developing an integrated framework to build a decision support tool for urban water management. Journal of Hydroinformatics. 2018; 20 (3): 708-727.
[14].            Shereif H, Mahmoud E, Thian YG. Urbanization and climate change implications in flood risk management: Developing an efficient decision support system for flood susceptibility mapping. Science of the Total Environment. 2018; 636: 152-167.
[15].            Ashrafi M, Mahmoudi M. Developing a semi-distributed decision support system for great Karun water resources system. Journal of Applied Research in Water and Wastewater. 2019; 6:16-24.
[16].            Rafaeli S, Schatz Sá E, Debastiani A, Antunes T. Efficacy of Rainfall-Runoff Models in Loose Coupling Spacial Decision Support Systems Modelbase. Water Resources Management. 2019; 33:889–904.
[17].            Sadoddin A, Alvandi E, Sheikh VB. Developing a decision support system for participatory and integrated management of the Chel-Chay watershed, Golestan. Journal of Watershed Management Research. 2015; 6(11): 124-136. [Persian]
[18].            Keshtkar AR, Salajegheh A, Sadoddin A, Allan MG. Application of Bayesian networks for sustainability assessment in catchment modeling and management, case study: the Hablehrood river catchment. Ecological Modeling. 2013; 268: 48–54.
[19].            Kimloi N. Decision Support System (DSS) for sustainable watershed management in Dong Nai Watershed. Vietnam. Conceptual Framework and Proposed Research Techniques; 1998.
[20].            Babbar M, Mukhopadhyay S, Singh V, Piemontia A. A web-based software tool for participatory optimization of conservation practices in watersheds. Environmental Modelling & Software. 2015; 69: 111-127.
[21].            Smith R, Kasprzyk J, Dilling L. Participatory Framework for Assessment and Improvement of Tools (ParFAIT): Increasing the impact and relevance of water managementdecision support research. Environmental Modelling & Software. 2017; 95: 432-446.
[22].            Zulkafli Z, Perez K, Vitolo C, Buytaert W, Dewulf A, Clark J, et al. User-driven design of decision support systems for polycentric environmental resources management. Environmental Modelling & Software. 2017; 88: 58-73.
[23].            Vahidnia M, Aleshaikh A, Alimohammadi A, Hosineali F. A spatial decision support system based on AHP. Conference and Exhibition of Geomatic. 2009; 14 pp. [Persian]
[24].            Kabaranzad M, Refogar astaneh H. Designing a decision support system for resource allocation problems in project management using Genetic Algorithm (GA). Journal of Information Technology Management. 2009; 1(3): 69- 88 [Persian]
[25].            Firuzi MA, Sajadian N, Sajadian M. Spatial decision support system for natural disaster risk management in rural areas using GIS, step towards sustainable development: Case study villages in Mazandaran province. Journal of Rural Development. 2011; 2: 93-115 [Persian]
[26].            Hofman D, Monte L, Boyer P, Brittain J, Donchytse G, Gallego D, et al. Computerised decision support systems for the management of freshwater radioecological emergencies: assessment of the state-of-the-art with respect to the experiences and needs of end-users. Journal of Environmental Radioactivity. 2011; 102: 119-127.
[27].             Lu Sh, Li J, Guan X, Gao X, Gu Y, Zhang D, et al. The evaluation of forestry ecological security in China: Developing a decision support system. Ecological Indicators. 2018; 91: 664- 678.
[28].            Butchart D, Kralisch S, Fleischer M, Meinhardt M, Brenning A. Multicriteria decision analysis framework for hydrological decision supportusing environmental flow components. Ecological Indicators. 2018; 93:470–480.
[29].            Letcher RA, Aluwihare P. Development of a decision support system for the Namoi and Gwydir Valleys. Integrated Catchment Assessment and Management (iCAM) Centre. The Australian National University. Canberra; 2004.
[30].            Dragan A, Savic JB, Mark SM. A DSS generator for multi-objective optimisation of spreadsheet-based models. Journal of Environmental Modeling & Software. 2011; 26(5): 551-561.
[31].            Van Delden H, Seppelt R, White R, Jakeman AJ. A methodology for the design and development of integrated models for policy support. Environmental Modelling & Software. 2011; 26: 266-279.
[32].            Isigonis P, Critto A, Stefan M, Zabeo A, Ciffroy Ph, Marcomini A. “AMORE” Decision Support System for probabilistic Ecological Risk Assessment - Part I: Exposure and risk assessment of the case study on cyanide. Science of Total Environment. 2019; 648: 693-702.
[33].            Ranjan P, Singh A, Tomer M, Lewandowski A, Prokopy L. Lessons learned from using a decision-support tool for precision placement of conservation practices in six agricultural watersheds in the US Midwest. Journal of Environmental Management. 2019; 239: 57-65.