ارزیابی و مقایسۀ توزیع آنومالی فلوراید سنگ، خاک و بدنه‌های آبی محور شمالی رودخانۀ زنگمار، شمال آذربایجان غربی، شمال غرب ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زمین‌شناسی اقتصادی، دانشکدۀ علوم دانشگاه ارومیه

2 استاد، دانشکدۀ علوم دانشگاه ارومیه

3 استاد دانشکدۀ علوم زمین، دانشگاه نیوسوت ولز استرالیا

چکیده

هدف اصلی از تحقیق حاضر، تعیین توزیع غلظت فلوراید در محدودۀ نیمۀ شمالی آنومالی‌دار رودخانۀ زنگمار است، که بررسی بدنه‏های آبی، خاک و سنگ‏های ناحیه، مناطق آنومالی‌دار، تعیین منبع و منشأ آنومالی فلوراید در منطقۀ مطالعه‌شده را در پی داشته است. به این منظور، در اردیبهشت 1397 از آب‏های چاه، چشمه، قنات و آب‏های سطحی محدودۀ 51 نمونۀ آبی و 101 نمونۀ خاک و سنگ، اخذ و مطالعه شد. نتایج تحقیق حاضر نشان می‏دهد براساس آنالیز نمونه‏ها، در بیشتر موارد بیشینۀ میزان فلوراید در آب‌های سطحی، چاه‌ها، چشمه‌ها و قنات‌ها به‌ترتیب 22/5، 3/3، 45/2 و 6/1 میلی‌گرم بر لیتر است. بر این اساس، به‌ترتیب از آب سطحی به سمت چاه، چشمه و قنات از مقدار متوسط فلوراید کاسته می‏شود. این مطلب می‌تواند بیان‌کنندۀ تأثیر فرایندهای سطحی یعنی هوازدگی سنگ‌های سطحی بر مقادیر فلوراید منابع آبی باشد. مقادیر فلوراید در سنگ و خاک‏های منطقه‏‏ از کمتر از 1 میلی‏گرم بر لیتر برای کمپلکس‌های دگرگونی، رسوبات شیلی، نهشته‌های کربناته تا واحدهایی با مقادیر بیشتر از 5/1 میلی‏گرم بر لیتر شامل کمپلکس‌های بازالتی و رسوبات سخت‏نشدۀ عهد حاضر متغیر است. به‌رغم تأثیر زیاد سازندهای زمین‏شناسی و خاک‏های مرتبط در تغذیۀ فلوراید به آب‏های ناحیه، انتقال فلوراید از شرق ترکیه (حوالی آتشفشان آرارات) توسط رودخانه‏های ساری‏سو و زنگمار نیز به عنوان یک منبع مهم تغذیه به شمار می‏آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]. Carrilla Rivera JJ. Cardona A. Edmunds WM. Use of abstraction regime and knowledge of hydrogeological conditions to control high-fluoride concentration in abstracted groundwater: San Luis Potosi Basin, Mexico. J Hydro. 2002; 261:2447.
[2]. Jacks G, Bhattacharya P, Chaudhary V, Singh KP. Controls on the genesis of high-fluoride groundwaters in India. J Appli geochemi, 2005; 20:221228.
[3]. Hammer K. Hydrochemistry and sources of fluoride in Silurian-Ordovisian aquifer system, Estonia. Master science thesis, University of Tartu, Institue of Geology. 2006; 50. [Persian].
[4]. Guo Q, Wang Y, Ma T, Ma R. Geochemical processes controlling the elevated fluoride concentration in ground waters of the Taiyuan Basin, Northern China. J Geochemi Explor. 2007; 93:112.
[5]. Alipour S. Investigation of florid anomaly in water bodies of Maku vicinity and defining proper quality for drinking and other usage. Urmia University and West Azerbaijan water bureau research report. 2013; 205. [Persian].
[6]. Alipour S. Hemmati A. Florid distribution in surface and underground water of NW Iran. In; National environmental modelling conference, Tehran University, Iran. 2012; 11. [Persian].
[7]. Nadiri AA, Fijani E, Tsai FTC, Asghari Moghaddam A. Supervised committee machine with artificial intelligence for prediction of fluoride concentration. J Hydro Infor. 2013; 15 (4):1474-1490.
[8]. Chitsazan N, Nadiri AA, Tsai FTC. Prediction and structural uncertainty analyses of artificial neural networks using hierarchical Bayesian model averaging. J Hydro. 2015; 528:52-62.
 
[9]. Saxena VK, Ahmed S. Dissolution of fluoride in groundwater: a water-rock interaction study. J Environ Geo. 2001; 40:1084-1087.
[10]. Asghari Moghaddam A. and Fijani E. Hydrogeologic framework of the Maku area basalts northwestern Iran. J Hydrogeology. 2009; 17(4): 949-959.
[11]. World Health Organization, Flouride in Drinking-water. First published, 22. , 2006.
[12]. Bass ML, Maitre RL, Streckeisen A, Zanettin B. IUGS Subcommission on the Systematics of Igneous Rocks. A chemical classification of volcanic rocks based on the total alkali-silica diagram. J petro. 1986; 27(3):745-750.
[13]. James NP. Shallowing-upward sequences in carbonates, in Walker, R.G., ed., Facies Models: Geological Association of Canada, Geoscience Canada, Reprint Series. 1984; 1:213–228.
[14]. Pettijohn FJ. Sedimentary rocks (No. 552.5 PET); 1949.
[15]. Dunham, R. J., Classification of carbonate rocks according to depositional texture. In: Ham, W. E. (ed.), Classification of carbonate rocks: American Association of Petroleum Geologists Memoir, 1962, p. 108-121.
[16]. Folk RL. 1959. Practical petrographic classification of limestones. J American Association of Petro Geo Bulletin. 1959; 43:1-38.
[17]. Aghanabati SA. Geology of Iran. Geological Survey of Iran; 2004. [Persian].
[18]. Stocklin J. Structural history and tectonics of Iran, A review. AAPG Bulletin, 1968; 52(7):1229-1258.
 
[19]. Yilmaz Y, Guner Y, Saroglu F. Geology of the quaternary volcanic centers of the east Anatolia. J of Volcano and Geother Res. 1998; 85(1-4):173-210.
[20]. Masoumi R. Distribution and origin of fluorine anomaly in rock and soil samples and comparison with surface and ground waters of North West Azerbaijan, Iran. Master science thesis, University of Urmia, Institue of Geology. 2012; 141. [Persian].
[21]. Alipour S. Investigation of florid anomaly in water bodies of North West Azerbaijan. 2012.
[22]. Alipour S. Hemmati A. Distribution and origin of high fluorine anomaly in waters bodies of North West Azerbaijan, Iran. J Natur Environ, Natur Recour. 2016; 69. [Persian].
[23]. Oruc N. Occurrence and problems of high fluoride waters in Turkey: an overview. J Environ Geochemi and Heal 2008; 30:315–323.
[24]. Ncube EJ. The distribution of fluoride in South African groundwater and the impact there of on dental health. A dissertation submitted in partial fulfilment of the requiments for degree of Master of Science; 2002.
[25]. Adabi, M.H., and Rao, C.P., Petrographic and geochemical evidence for original aragonitic mineralogy of Upper Jurassic carbonate (Mozduran Formation) Sarakhs area, Iran. J Sedi Geo, 1991. v. 72, p. 253-267.
[26]. Asghari Moghaddam, A., Jomeiri, R., Mohamadi, A., Source of high fluoride in groundwater of basaltic lavas of Bazargan-Poldasht Plains and its ill effects on human health (in Persian). J Environ Stud, Univ Tehran. 2007; 33:25–32.
دوره 6، شماره 4
دی 1398
صفحه 969-982
  • تاریخ دریافت: 20 خرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 31 شهریور 1398
  • تاریخ پذیرش: 31 شهریور 1398
  • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1398
  • تاریخ انتشار: 01 دی 1398