پهنه‏ بندی پارامترهای کیفی در رودخانه با استفاده از تصاویر ماهواره ‏ای به‌منظور پرورش آبزیان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت منابع آب، گروه مدیریت ساخت و آب، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ تهران، ایران

2 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکدۀ فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی قم، ایران

3 استادیار پژوهشکدۀ مطالعات و تحقیقات منابع آب، مؤسسۀ تحقیقات آب، تهران، ایران

چکیده

به‌منظور استفاده از پتانسیل آب‌های سطحی برای پرورش آبزیان، انتخاب بازه‏های مناسب یک رودخانه از نظر کیفیت آب و غلظت آلاینده‏ها، که کمترین آثار منفی زیست‌محیطی را در پی داشته باشد، بسیار مهم است. مطالعۀ حاضر، برای انتخاب بازه‏هایی از رودخانه که غلظت کمتری از پارامترهای آلایندۀ رودخانه داشته باشد، انجام گرفته است. تصاویر ماهواره‏ای لندست، برای تطبیق وضعیت کیفی آب رودخانه، استفاده شد و با نتایج نمونه‏برداری کیفی آب در 12 ایستگاه نمونه‏برداری واقع در طول رودخانۀ بشار در استان کهگیلویه و بویراحمد، در 4 دورۀ زمانی، ‌تحلیل شد. تحلیل همبستگی بین نتایج بازتابش تصاویر ماهواره‏ای و غلظت آلاینده‏ها به دو روش انجام شد. در روش نخست، همبستگی بین غلظت پارامتر کیفی درون‏یابی‌شده در طول رودخانه و بازتابش باندهای تصاویر ماهواره‏ای ارزیابی شد. در روش دوم، همبستگی غلظت پارامترهای کیفی در ایستگاه نمونه‏برداری و بازتابش در همان ایستگاه بررسی شد. نتایج نشان داد برای ارزیابی هریک از پارامترهای کیفی، باندهای متفاوتی از تصاویر ماهواره‏ای مناسب است. برای دمای آب باند حرارتی، برای pH و نیترات در فصل گرم به‌ترتیب باندهای 5 و 4 و در فصل سرد باندهای 4 و 2، برای TDS باند 3 و برای کدورت باند 3 یا 5 مناسب است. رابطۀ رگرسیونی با روش‌های رگرسیون تک‌متغیره و چندمتغیرۀ خطی تعیین شده و براساس آن پارامترهای کیفی آب در طول رودخانه برآورد شد. براساس نتایج، محدوده‏هایی از رودخانه که کیفیت آب بهتری نسبت به سایر بازه‏ها دارند، به عنوان مناطق مستعد پرورش ماهی انتخاب شدند.

کلیدواژه‌ها


[1]. Guideline manual for assimilative capacity studies in rivers. Islamic Republic of Iran Vice presidency for strategic planning and supervision: Bureau of Engineering Affairs and Technical Standards for Water and Wastewater; Ministry of Energy; 2009. [Persian]
[2]. Noori R, Abdoli MA, Ghasrodashti AA, Ghazizade MJ. Prediction of municipal solid waste generation with combination of support vector machine and principal component analysis: a case study of Mashhad. Environmental Progress & Sustainable Energy. 2009; 28(2): 249-58.
[3]. El-Magd IA, El-Zeiny A. Quantitative hyperspectral analysis for characterization of the coastal water from Damietta to Port Said, Egypt. The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science. 2014; 17(1): 61-76.
[4]. Gohin F, Stanev E. Annual cycles of chlorophyll-a, non-algal suspended particulate matter, and turbidity observed from space and in-situ in coastal waters. Ocean Science. 2011; 7(5):705-32.
[5]. Cheragi M, Sobhani ardakani S, Lorestani B, Jaffari nobakht F, Tayebi L. Site selection for rainbow trout culture farms in townships of Hamedan provice using Makhdum aquaculture model and GIS. Journal of Environmental Science and Technology (JEST). 2015; online publishing. [Persian].
[6]. Navabian M, Vazifedoust M, Esmaeili Varaki M. Feasibility Study of Anzali wetland quality monitoring using Remote Sensing. Iranian Journal of Soil and Water Research. 2019; 50(7):1813-24. [Persian].
[7]. Dlamini S, Nhapi I, Gumindoga W, Nhiwatiwa T, Dube T. Assessing the feasibility of integrating remote sensing and in-situ measurements in monitoring water quality status of Lake Chivero, Zimbabwe. Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C. 2016; 93:2-11.
[8]. Chu H-J, Kong S-J, Chang C-H. Spatio-temporal water quality mapping from satellite images using geographically and temporally weighted regression. International journal of applied earth observation and geoinformation. 2018; 65:1-11.
[9]. Musse MA, Barona DA, Rodriguez LMS. Urban environmental quality assessment using remote sensing and census data. International journal of applied earth observation and geoinformation. 2018; 71:95-108.
[10]. Lillesand TM, Kiefer RW, Chipman JW. Concepts and foundations of remote sensing. Remote Sensing and Image Interpretation; Lillesand, T, Kiefer, R, Chipman, J, Eds. 1987:1-57.
[11]. Du Y, Teillet PM, Cihlar J. Radiometric normalization of multitemporal high-resolution satellite images with quality control for land cover change detection. Remote sensing of Environment. 2002; 82(1):123-34.
[12]. Lenot X, Achard V, Poutier L. SIERRA: A new approach to atmospheric and topographic corrections for hyperspectral imagery. Remote Sensing of Environment. 2009; 113(8):1664-77.
[13]. Aquaculture Quality Standard. 2012. Fisheries Organization. [Persian].
دوره 6، شماره 4
دی 1398
صفحه 1085-1097
  • تاریخ دریافت: 31 مرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 30 آذر 1398
  • تاریخ پذیرش: 30 آذر 1398
  • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1398
  • تاریخ انتشار: 01 دی 1398