بررسی و تحلیل روند خشکسالی در حوضۀ آبخیز سد گیوی با رویکرد چندشاخصی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکدۀ فنی مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشکدۀ فنی مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

ارزیابی وضعیت و روند شکل‏گیری خشکسالی همواره یکی از عوامل مهم برای مقابله با آثار مخرب این پدیده است. برای بررسی خشکسالی، با توجه به موقعیت مکانی، در بازه‏های زمانی مشخص، از شاخص‏های مختلفی استفاده می‏شود. هدف اصلی ‌تحقیق حاضر، ارزیابی وضعیت خشکسالی حوضۀ آبخیز سد گیوی با استفاده از معیارهای چندشاخصی است. به این منظور، به کمک داده‏های بارندگی دو ایستگاه منتخب در حوضۀ آبخیز سد گیوی، طی یک دورۀ آماری 31 ساله، با به‌کار‏گیری شاخص‏های SPI، RDI، CZI، SZI، PNI، DI این پدیده تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج نشان داد در سال‏های 1384، 1387 و 1392 در ایستگاه خلخال و در سال‏های 1392 و 1396 در ایستگاه فیروزآباد خشکسالی شدید رخ داده ‏است. همچنین، با استفاده از شاخص خشکسالی مؤثر (EDI)، تعداد روزهای خشک در فصل‌های پاییز و زمستان در سال‏هایی که خشکسالی شدید بود، به دست آمد. با بررسی شاخص‏ها به‌صورت ماهانه معین شد ضمن شباهت نسبتاً زیاد شاخص‏های SPI، CZI، SZI و RDI در نشان دادن اصلی‏ترین دوره‏های خشکسالی و ترسالی، شاخص SPI در تشخیص آغاز دوره‏های خشکسالی نسبت به دیگر شاخص‏ها کارایی بهتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and Analyzing the Drought Trend in the Givi Dam Catchment with a Multiple Index Approach

نویسندگان [English]

  • Atabak Feizi 1
  • Vahid Maleki 2
1 Assistant Professor of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 M.Sc. Student in Civil Engineering Water Resource Management and Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Assessing the drought situation and formation trend has always been one of the most important factors to deal with the devastating effects of this phenomenon. Different indices are used to determine the drought, depending on location in specific periods. The main purpose of this study is to assess the drought situation of Givi Dam Catchment with the multiple index approach. Accordingly, this phenomenon was analyzed using the precipitation data of the two selected stations in the Givi Dam Catchment during a 31-year statistical period, using SPI, RDI, CZI, SZI, PNI, and DI. The results showed that severe drought occurred in 2005, 2008, and 2013 in Khalkhal station and 2013 and 2017 in Firoozabad station. Moreover, using the Effective Drought Index (EDI), the number of dry days was obtained in the fall and winter seasons of the years with severe drought. By examining the indicators monthly, it became clear that despite the relatively high similarity of SPI, CZI, SZI, and RDI in showing the main drought and wet periods, SPI is more effective in detecting the onset of drought periods than the other indices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Standardized Precipitation
  • Effective Drought
  • RDI
  • Givi Dam Catchment
[1]. Ghasemi, H., Moghadamnia, A., Azarmjoo, A. & Mohammadzadeh, Kh. Drought monitoring using CZI and MCZI in Zabol, First International Conference on Water Crisis, Zabol, Zabol University, Hamoon International Wetland Research Institute. 2008. (Persian)
[2]. Banimahd, S & Khalili, D. Evaluation and comparison of EDI and SPI of drought in selected stations of Mazandaran province, Regional Conference on Knowledge-orientation of Sustainable Agriculture and Natural Resources Management, Gorgan, University of Agricultural Sciences and Natural Resources of Gorgan. 2011. (Persian)
[3]. Asadi Zarch, M. A., Malekinezhad, H., Mobin, M. H., Dastorani, M. T., and Kousari, M. R. Drought Monitoring by Reconnaissance Drought Index (RDI) in Iran. Water Resources Management. 2011; 25(13):3485–3504.
[4]. Vangelis, H., Tigkas, D., & Tsakiris, G. The effect of PET method on Reconnaissance Drought Index (RDI) calculation. Journal of Arid Environments. 2013; 88:130–140
[5]. Esmailpour, Y., Kheirandish, H. & Demiri, A. Evaluation of three climatic drought indicators of standardized precipitation, Deciles and normal percentages, First national conference on sustainable agriculture and natural resources, Tehran, Mehr Arvand Higher Education Institute, Environmentalists' Promotion Group and the Iranian Nature Protection Association. 2013. (Persian)
[6]. Bustani Hazarani, A. & Olke, A. Comparison of drought monitoring using ZSI and CZI indicators Case study: Gadiz catchment area of Turkey, International Conference on Sustainable Development, Agriculture-centered solutions and challenges, Natural Resources, Environment and Tourism, Tabriz, Permanent Secretariat of the International Conference on Sustainable Development, Strategies and Challenges. 2014. (Persian)
[7]. Ghosh Karbi, S. & Kanji Norouzi, Z. Comparison of indices (DI, PN, ZSI, CZI, SPI) to estimate drought (Case study: Gorgan city), International Conference on Applied Research in Agriculture, Tehran - Mallard, Alam Gostaran Pishtaz Iranian Cooperative Company. 2015. (Persian)
[8]. Jain VK, Pandey RP, Jain MK, Byun H-R. Comparison of drought indices for appraisal of drought characteristics in the Ken River Basin. Weather and Climate Extremes. Elsevier BV; 2015 Jun; 8:1–11
[9]. Mohtadi, M., Hosseini, M & Nazarnejad, H. Determining the best drought index in Barandozchay watershed in Lake Urmia, First International Conference on Water, Environment and Sustainable Development, Ardabil, Mohaghegh Ardabili University. 2016. (Persian)
[10]. Osmani, M. & Sanikhani, H. Drought Assessment in Kurdistan Province Using Standard Rain, Deciles and normal percentages, 6th National Conference on Water Resources Management, Iran, Kurdistan, Kurdistan University. 2016. (Persian)
[11]. Tigkas D, Vangelis H, Tsakiris G. Introducing a Modified Reconnaissance Drought Index (RDIe) Incorporating Effective Precipitation. Procedia Engineering. Elsevier BV. 2016; 162:332–339
[12]. Kamasi, M., Ghobadi Khosrow, S. & Hashemi, S. Drought monitoring with SPI and EDI, Fourth Scientific Conference on New Horizons in Geography and Architecture and Urban Planning in Iran, Tehran, Association for the Development and Promotion of Basic Sciences and Technologies - Scientific Association for Civil Engineering and Architecture. 2016. (Persian)
[13]. Hanifehpour, M., Anaraki, A. & Abdolshahnejad, M. Drought study of Semnan city using SPI and CZI, 4th International Conference on Environmental Planning and Management, Tehran, Faculty of Environment, University of Tehran. 2017. (Persian)
[14]. Khalili D, Farnoud T, Jamshidi H, Kamgar-Haghighi AA, Zand-Parsa S. Comparability Analyses of the SPI and RDI Meteorological Drought Indices in Different Climatic Zones. Water Resources Management Springer Science and Business Media LLC; 2011 Jan 7; 25(6):1737–57
[15]. Azarakhshi, M., Akef, E., Molkian, A. Investigating the severity and frequency of drought using the index (EDI), First International Conference on Agricultural Sciences, Animal Environmental Natural Resources, Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Training Center. 2017. (Persian)
[16]. Fatemi, M., Rahimian, M., Ekrami, M. & Barkhordari, J. Spatial Analysis of Reconnaissance Drought Index (RDI) in Central Iran (Case Study: Yazd Province), Iranian Irrigation and Water Engineering. 2018; 9(4):160-176. (Persian)
[17]. Moghimi, M., Koohi, A. & Zarei, A. Monitoring and forecasting of drought situation in Fars province using RDI and Markov chain mathematical model, Water and Irrigation Engineering of Iran. 2018;8(3): 153-165. (Persian)
[18]. Ekhtiari Khaje, Sh., Din Pazhouh, Y. Application of Effective Drought Index (EDI) for the study of drought periods (Case study: Tabriz stations, Anzali port and Zahedan, Journal of Irrigation Science and Engineering. 2018; 41(1):133-145. (Persian)
[19]. Ahmadi, F., & Bazvand, N. Investigation of drought in two synoptic stations of Azna and Noabad with DIP software, Second National Conference on Geography and Environment, Shirvan, Rahjouyan Payashahr Atrak Research Institute. 2018. (Persian)
[20]. Tigkas D, Vangelis H, Tsakiris G. Drought characterisation based on an agriculture-oriented standardised precipitation index. Theoretical and Applied Climatology. Springer Science and Business Media LLC. 2018; 135(3-4):1435–47.
[21]. Golshani, H., Nahviynia, M. Drought monitoring using SPI and SDI in Khuzestan province, Second International Congress on Agricultural and Environmental Development with Emphasis on the United Nations Development Program, Tehran, Permanent Secretariat of the Conference. 2019. (Persian)
[22]. Saadin, B. Investigation of drought intensity in Larestan city in Fars province using standard precipitation index, First National Conference on Geography and Urban and Rural Planning, Tehran., International Center for Conferences and Seminars on Sustainable Development of Islamic World Sciences, Hekmat Higher Education Institute. 2019. (Persian)
[23]. Katourani, Sh., Tekyekhah, J. & Seidi, S. Investigation of drought in Ghezel Ozan Basin area using RDI method, Third National Conference on Hydrology of Semi-Dry Areas with Water-Orientation, Man, Nature, Sanandaj, Kurdistan University Jihad - Sanandaj Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture. 2019. (Persian)
[24]. Ali Gholinia, T., Rasooli Majd, N. & Hezar Jaribi, A. Evaluation and comparison of drought indices of West Azerbaijan province using SPI, CZI & PNI and Geographic Information System (GIS), Journal of Irrigation Science and Engineering. 2019; 42(1):175-188. (Persian)
[25]. Ben Abdelmalek, M., and Nouiri, I. Study of trends and mapping of drought events in Tunisia and their impacts on agricultural production. Science of the Total Environment. 2020; 734:139-157
[26]. Karimi M, Melesse AM, Khosravi K, Mamuye M, Zhang J. Analysis and prediction of meteorological drought using SPI index and ARIMA model in the Karkheh River Basin, Iran. Extreme Hydrology and Climate Variability Elsevier; 2019; 343–53
[27]. Kim D-W, Byun H-R, Choi K-S. Evaluation, modification, and application of the Effective Drought Index to 200-Year drought climatology of Seoul, Korea. Journal of Hydrology. Elsevier BV; 2009 Nov; 378(1-2):1–12
[28]. Nikhil A. Lunagaria, T. M. V. Suryanarayana. Assessment of Drought in Sabarkantha District Using Reconnaissance Drought Index (RDI). International Journal of Science and Research (IJSR) International Journal of Science and Research. 2017; 6(1):970–4
[29]. Mahmoudi P, Rigi A, Miri Kamak M. Evaluating the sensitivity of precipitation-based drought indices to different lengths of record. Journal of Hydrology Elsevier BV; 2019 Dec; 579:124181
[30]. Salehnia N, Alizadeh A, Sanaeinejad H, Bannayan M, Zarrin A, Hoogenboom G. Estimation of meteorological drought indices based on AgMERRA precipitation data and station-observed precipitation data. Journal of Arid Land [Internet]. Springer Science and Business Media LLC; 2017 Oct 18;9(6):797–809
[31]. Tigkas D, Vangelis H, Tsakiris G. DrinC: 2014. a software for drought analysis based on drought indices. Earth Science Informatics. Springer Science and Business Media LLC; 2014 Sep 25;8(3):697–709
[32]. Wang, C., Linderholm, H. W., Song, Y., Wang, F., Liu, Y., Tian, J., Ren, G. Impacts of Drought on Maize and Soybean Production in Northeast China During the Past Five Decades. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020; 17(7), 24-59.
دوره 7، شماره 3
مهر 1399
صفحه 829-542
  • تاریخ دریافت: 22 اردیبهشت 1399
  • تاریخ بازنگری: 27 شهریور 1399
  • تاریخ پذیرش: 27 شهریور 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1399