دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 563-842 
18. بررسی وضعیت سیاست‌های ایران در حوزۀ محیط زیست دریایی مبنی بر سه معیار کارآمدی، انسجام و جامعیت

صفحه 791-799

10.22059/ije.2020.307498.1366

فرشید اکبر زاده؛ محمد علی حاجی ده آبادی؛ محمد ابراهیم شمس ناتری؛ سید محمود میر خلیلی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1399، صفحه 843-1126 پاییز 1399، صفحه 563-842 تابستان 1399، صفحه 291-562 بهار 1399، صفحه 1-290