شناسایی استراتژی‌های توسعۀ پایدار تالاب جازموریان با استفاده از تکنیک متاسوات و ارائۀ راهکارهای مناسب

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی-آبخیزداری، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 دانشیار مهندسی منابع طبیعی و ژئومورفولوژی، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

3 استادیار مهندسی منابع طبیعی- بیایان‌زدایی، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

4 دانشجوی دکترای علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

قابلیت‏ها و مزایای مدل استراتژیک متاسوات در قالب نرم‏افزار مربوطه در پژوهش حاضر برای برنامه‏ریزی تالاب معرفی می‏شود. متاسوات بر مبنای تئوری مبتنی بر منابع است. بر اساس این تئوری، منابع و قابلیت‏های منحصربه‏فرد، عامل اصلی مزیت رقابتی مستمر و پایدار را شکل می‏دهند. بر این اساس، تالاب‌ها می‏توانند با برنامه‏ریزی اصولی و شناخت منابع و قابلیت‏های باارزش، تقلیدناپذیر، کمیاب و غیرقابل جایگزین نسبت به رقبا، مزیت‏های رقابتی پایدار خود را شناسایی کنند. در پژوهش حاضر ابتدا اهداف سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با تالاب‏ها استخراج شد. سپس، هر یک از اهداف توسط کارشناسان اهل فن اولویت‏بندی شدند. پس از آن، شاخص‏های راهبردی تالاب با موفقیت استخراج شد و با تکنیک لیکرت وزن‌دهی شده و شاخص‏هایی برای ارزیابی، مشخص شد و نقشۀ راهبردی _ مدیریتی منابع آبی تالاب جازموریان به دست آمد. سپس، ارزیابی توانایی منابع، شاخص‌های مورد نظر استخراج و عوامل محیطی مؤثر بر برنامه‏ریزی راهبردی تالاب جازموریان تعیین شده و نقشۀ راهبردی بر اساس عوامل محیطی و منابع ترسیم شد. درنهایت، قضاوت بر اساس نقشه‌های ‏راهبردی _ مدیریتی به دلیل دستیابی به راهبردها صورت پذیرفت. یافته‏های تحقیق مؤید این موضوع است که اعمال مدیریت زیست‌بومی با رویکرد حفاظتی به همراه دخیل کردن جوامع محلی منطقه در فرایندهای مدیریتی می‏تواند به عنوان بهترین شیوۀ مدیریتی و مقابله با خشکسالی‏ها و بحران‏های آبی مطرح شود، که به گونه‌ای مواردی همچون احداث سد با اندازۀ حباب 4/4 و مختصات 5/6، 3/1، جمعیت با اندازۀ حباب 6 و مختصات3/8، 3/0، حفر بیش از حد چاه با اندازۀ حباب و مختصات 3/8، 3/0 و در صدر همه، تغییر کاربری اراضی با اندازۀ حباب 5/6 و مختصات 8/3،9/1 بیشترین تناسب راهبردی را داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Sustainable Development Strategies of Jazmorian Wetland in Iran by Meta- Swot Methodology and Provision of Appropriate Solutions

نویسندگان [English]

  • Mahdi Foladi 1
  • Rasool Mahdavi Najafabadi 2
  • Marzieh Rezaie 3
  • Hamid Moslemi 4
1 MSc Student in Natural Resources-Watershed Engineering, Department of Natural Resources Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran
2 Associate Professor in Natural Resources Engineering and Geomorphology, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
3 Assistant Professor, Department of Natural Resources Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Hormozgan , Bandar Abbas, Iran
4 Ph.D. Student of Watershed Science and Engineering, Management of Watersheds, Faculty of Natural Resources, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

The present study seeks to introduce the capabilities and advantages of the strategic model of Meta- Swot in the form of relevant software in wetland planning. The resource is based on resource-based theory (RBV). This theory believes that unique resources and capabilities form the main factor of continuous and sustainable competitive advantage. Accordingly, wetlands can identify their sustainable competitive advantages by programming in principle and recognizing valuable, irreplaceable, rare, and irreplaceable (VRIO) resources and capabilities compared to competitors. At first, the Environment Protection Organization’s aim was to extract in related with wetland, then each of the goals prioritized by experts. Then Wetland Strategic Indicators to succession determined and weighted by Delphi and technique like and indicators for evaluation was identified. We produced strategic-managerial map. According to assessment of resource capability, we extracted proper indicators and effective environmental factors in  Jazmoorian Strategic Planning. strategic map based on resources and environmental factors. Finally judging by strategic-managerial plans for achieving strategies was done. Results show that by using  native management with protection approach by co-ownership local communities in management processes can be suggested such as best management style at the time of drought and water crisis. Dam construction with bubble size: 4.4 and coordinates (1.3,6.5), population with bubble size and coordinates (0.3,8.3), drilling well with bubble size and coordinates (0.3,8.3) and most importantly, land use changing with bubble size 6.5 and coordinates (1.3,9.8), has the highest strategic fit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revival wetland
  • Basin
  • Strategic – spatial model
  • Wetland jazmoorian
[1]. Kumari.R, Shukla.s.k, Parmar.k, Bordoloi.N, Kumar.A, Saikia.p. Wetlands Conservation and Restoration for Ecosystem Services and Halt Biodiversity Loss: An Indian Perspective, Publisher: Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2020:75-85
[2]. Lotfinasab Asal, S., Gohar Dost, A., and Khosroshahi, M. Assessment and application of geostatistics in identifying and analyzing drought characteristics of Jazmourian watershed. Watershed management research, 2018; 1(18), 12-25 [in Persian]
[3]. Torres, A., Brandt, J., Lear, K., and Liu, J. A looming tragedy of the sand commons. Science, 2017; 357(6355), 970-971.
[4]. Moomaw, W.R., Chmura, G.L., Davies, G.T., Finlayson, C.M., Middleton, B.A., et al. The relationship between wetlands and a changing climate: science, policy and management. 2018; Wetlands 10.1007/s13157-018-1023-8.
[5]. Upadhyay AK, Singh R, Singh DP. Phycotechnological approaches toward wastewater management. In: Emerging and eco-friendly approaches for waste management. Springer, Singapore,2019 ; 423–435.
 
[6]. Singh MN. Wetlands: sources or sinks of greenhouse gases. An Article in Nerd Magazine, IIT Kanpur.2016
[7]. Bakri , Momon sodik imanudin,Wahyul.Water Management and Soil Fertility Status at A Reclaimed Tidal Lowland of Telang Jaya Village, South Sumatra , Indonesia,Journal of Wetlands Environmental Management, 2020; 8(2).
[8]. Foladi, M. Development of management strategies of Jazmourian wetland with emphasis on water resources using ELECTERE, WASPAS, VIKOR models. Master Thesis in Natural Resources Engineering - Watershed Management, University of Hormozgan,2019 ; 107 [in Persian]
[9]. Jones, G. and Hill, C. Strategic management theory: an integrated approach. 2013.
[10]. Foladi, M. Development of management strategies of Jazmourian wetland with emphasis on water resources using ELECTERE, WASPAS, VIKOR models. Master Thesis in Natural Resources Engineering - Watershed Management, University of Hormozgan, 2019; 107 p [in Persian]
[11]. Carpenter, M. A. and Sanders, W. G. Strategic Management: A Dynamic Perspective, Prentic Hall, Upper Saddle River, NJ. 2007
[12]. Agarwal, R., Grassl, W., Pah , J. Meta-SWOT: Introducing a New Strategic Planning Tool, Journal of Business Strategy, 2012. 33(2):12-21.
[13]. Warren, K. Strategic management dynamics. John Wiley & Sons.2008.
[14]. Fehringer, D. 2007. Six steps to better SWOT, Competitive Intelligence Magazine. 2007; 10(1) :54-7.
[15]. Hill, T. and Westbrook, R. SWOT analysis: it’s time for a product recall, Long Range Planning, 1997; 30(1) : 46-52.
[16]. Foladi, M. Development of management strategies of Jazmourian wetland with emphasis on water resources using ELECTERE, WASPAS, VIKOR models. Master Thesis in Natural Resources Engineering - Watershed Management, University of Hormozgan,2019 ; 107 [in Persian]
[17]. Ebrahimi Khusfi, Z. , M. Mirakbari, M. Assessment the Impact of Climate Change on the Drought of Jazmourian Wetland Using CanESM2 Model. De s e r t Management, 2020; 14: 149-166 [in Persian]
[18]. Lotfinasab Asal, S., Gohar Dost, A., and Khosroshahi, M. Assessment and application of geostatistics in identifying and analyzing drought characteristics of Jazmourian watershed. Watershed management research; 2018 , 1(18), 12-25 [in Persian]
[19]. Agarwal, R., Grassl, W., Pah , J. Meta-SWOT: Introducing a New Strategic Planning Tool, Journal of Business Strategy,2012 ; 33(2):12-21.
[20]. Miller, D., Eisenstat., R and Foote.,N. Strategy from the Inside Out, California Management Review.2002 ; 44(3):5-37
[21]. Akio. Tokuda. The Critical Assessment of the Resource-Based View of Strategic Management. International Affairs, 2005; 3, 125-150.
[22]. Barney, J.B. Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management,1997 ; 17 (1): 99-120.
[23]. Warren, K. Strategic management dynamics. John Wiley & Sons.2008.
[24]. Isoherranen, Ville. Strategy analysis frameworks for strategy orientation and focus. University of ouluensis.2012 ; 80p
[25]. Bloomberg. SWOT, PESTEL, Porter’s 5 Forces and Value Chain. 2012; 1-16.
[26]. Jones, G. and Hill, C. Strategic management theory: an integrated approach.2013.
[27]. Singh MN. Wetlands: sources or sinks of greenhouse gases. An Article in Nerd Magazine, IIT Kanpur.2016.
[28]. Torres, A., Brandt, J., Lear, K., and Liu, J. A looming tragedy of the sand commons. Science, 2017; 357(6355), 970-971.
[29]. Zacharias,I., Parasidoy, A., Bergmeier, E., Kehayias, G., Dimitriou, E., and Dimopoulos, P. A “DPSIR” model for Mediterranean temporary ponds: European, national and local scale comparisons. Annales del Limnologie-International. Journal of Limnology, 2008; 44, 253-266.
[30]. Jahani shakib F. malekmohammade, B. Zebardast, L. Aadele, F. Investigate the Potential and Application of Ecosystem Services as Ecological Indicators in the DPSIR Model (Case Study: Choghakhor Wetland). Journal of Environmental Research , 2015; 5(10):109-120[in Persian]