شناسایی استراتژی‌های توسعۀ پایدار تالاب جازموریان با استفاده از تکنیک متاسوات و ارائۀ راهکارهای مناسب

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی-آبخیزداری، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 دانشیار مهندسی منابع طبیعی و ژئومورفولوژی، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

3 استادیار مهندسی منابع طبیعی- بیایان‌زدایی، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

4 دانشجوی دکترای علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

قابلیت‏ها و مزایای مدل استراتژیک متاسوات در قالب نرم‏افزار مربوطه در پژوهش حاضر برای برنامه‏ریزی تالاب معرفی می‏شود. متاسوات بر مبنای تئوری مبتنی بر منابع است. بر اساس این تئوری، منابع و قابلیت‏های منحصربه‏فرد، عامل اصلی مزیت رقابتی مستمر و پایدار را شکل می‏دهند. بر این اساس، تالاب‌ها می‏توانند با برنامه‏ریزی اصولی و شناخت منابع و قابلیت‏های باارزش، تقلیدناپذیر، کمیاب و غیرقابل جایگزین نسبت به رقبا، مزیت‏های رقابتی پایدار خود را شناسایی کنند. در پژوهش حاضر ابتدا اهداف سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با تالاب‏ها استخراج شد. سپس، هر یک از اهداف توسط کارشناسان اهل فن اولویت‏بندی شدند. پس از آن، شاخص‏های راهبردی تالاب با موفقیت استخراج شد و با تکنیک لیکرت وزن‌دهی شده و شاخص‏هایی برای ارزیابی، مشخص شد و نقشۀ راهبردی _ مدیریتی منابع آبی تالاب جازموریان به دست آمد. سپس، ارزیابی توانایی منابع، شاخص‌های مورد نظر استخراج و عوامل محیطی مؤثر بر برنامه‏ریزی راهبردی تالاب جازموریان تعیین شده و نقشۀ راهبردی بر اساس عوامل محیطی و منابع ترسیم شد. درنهایت، قضاوت بر اساس نقشه‌های ‏راهبردی _ مدیریتی به دلیل دستیابی به راهبردها صورت پذیرفت. یافته‏های تحقیق مؤید این موضوع است که اعمال مدیریت زیست‌بومی با رویکرد حفاظتی به همراه دخیل کردن جوامع محلی منطقه در فرایندهای مدیریتی می‏تواند به عنوان بهترین شیوۀ مدیریتی و مقابله با خشکسالی‏ها و بحران‏های آبی مطرح شود، که به گونه‌ای مواردی همچون احداث سد با اندازۀ حباب 4/4 و مختصات 5/6، 3/1، جمعیت با اندازۀ حباب 6 و مختصات3/8، 3/0، حفر بیش از حد چاه با اندازۀ حباب و مختصات 3/8، 3/0 و در صدر همه، تغییر کاربری اراضی با اندازۀ حباب 5/6 و مختصات 8/3،9/1 بیشترین تناسب راهبردی را داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


[1]. Kumari.R, Shukla.s.k, Parmar.k, Bordoloi.N, Kumar.A, Saikia.p. Wetlands Conservation and Restoration for Ecosystem Services and Halt Biodiversity Loss: An Indian Perspective, Publisher: Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2020:75-85
[2]. Lotfinasab Asal, S., Gohar Dost, A., and Khosroshahi, M. Assessment and application of geostatistics in identifying and analyzing drought characteristics of Jazmourian watershed. Watershed management research, 2018; 1(18), 12-25 [in Persian]
[3]. Torres, A., Brandt, J., Lear, K., and Liu, J. A looming tragedy of the sand commons. Science, 2017; 357(6355), 970-971.
[4]. Moomaw, W.R., Chmura, G.L., Davies, G.T., Finlayson, C.M., Middleton, B.A., et al. The relationship between wetlands and a changing climate: science, policy and management. 2018; Wetlands 10.1007/s13157-018-1023-8.
[5]. Upadhyay AK, Singh R, Singh DP. Phycotechnological approaches toward wastewater management. In: Emerging and eco-friendly approaches for waste management. Springer, Singapore,2019 ; 423–435.
 
[6]. Singh MN. Wetlands: sources or sinks of greenhouse gases. An Article in Nerd Magazine, IIT Kanpur.2016
[7]. Bakri , Momon sodik imanudin,Wahyul.Water Management and Soil Fertility Status at A Reclaimed Tidal Lowland of Telang Jaya Village, South Sumatra , Indonesia,Journal of Wetlands Environmental Management, 2020; 8(2).
[8]. Foladi, M. Development of management strategies of Jazmourian wetland with emphasis on water resources using ELECTERE, WASPAS, VIKOR models. Master Thesis in Natural Resources Engineering - Watershed Management, University of Hormozgan,2019 ; 107 [in Persian]
[9]. Jones, G. and Hill, C. Strategic management theory: an integrated approach. 2013.
[10]. Foladi, M. Development of management strategies of Jazmourian wetland with emphasis on water resources using ELECTERE, WASPAS, VIKOR models. Master Thesis in Natural Resources Engineering - Watershed Management, University of Hormozgan, 2019; 107 p [in Persian]
[11]. Carpenter, M. A. and Sanders, W. G. Strategic Management: A Dynamic Perspective, Prentic Hall, Upper Saddle River, NJ. 2007
[12]. Agarwal, R., Grassl, W., Pah , J. Meta-SWOT: Introducing a New Strategic Planning Tool, Journal of Business Strategy, 2012. 33(2):12-21.
[13]. Warren, K. Strategic management dynamics. John Wiley & Sons.2008.
[14]. Fehringer, D. 2007. Six steps to better SWOT, Competitive Intelligence Magazine. 2007; 10(1) :54-7.
[15]. Hill, T. and Westbrook, R. SWOT analysis: it’s time for a product recall, Long Range Planning, 1997; 30(1) : 46-52.
[16]. Foladi, M. Development of management strategies of Jazmourian wetland with emphasis on water resources using ELECTERE, WASPAS, VIKOR models. Master Thesis in Natural Resources Engineering - Watershed Management, University of Hormozgan,2019 ; 107 [in Persian]
[17]. Ebrahimi Khusfi, Z. , M. Mirakbari, M. Assessment the Impact of Climate Change on the Drought of Jazmourian Wetland Using CanESM2 Model. De s e r t Management, 2020; 14: 149-166 [in Persian]
[18]. Lotfinasab Asal, S., Gohar Dost, A., and Khosroshahi, M. Assessment and application of geostatistics in identifying and analyzing drought characteristics of Jazmourian watershed. Watershed management research; 2018 , 1(18), 12-25 [in Persian]
[19]. Agarwal, R., Grassl, W., Pah , J. Meta-SWOT: Introducing a New Strategic Planning Tool, Journal of Business Strategy,2012 ; 33(2):12-21.
[20]. Miller, D., Eisenstat., R and Foote.,N. Strategy from the Inside Out, California Management Review.2002 ; 44(3):5-37
[21]. Akio. Tokuda. The Critical Assessment of the Resource-Based View of Strategic Management. International Affairs, 2005; 3, 125-150.
[22]. Barney, J.B. Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management,1997 ; 17 (1): 99-120.
[23]. Warren, K. Strategic management dynamics. John Wiley & Sons.2008.
[24]. Isoherranen, Ville. Strategy analysis frameworks for strategy orientation and focus. University of ouluensis.2012 ; 80p
[25]. Bloomberg. SWOT, PESTEL, Porter’s 5 Forces and Value Chain. 2012; 1-16.
[26]. Jones, G. and Hill, C. Strategic management theory: an integrated approach.2013.
[27]. Singh MN. Wetlands: sources or sinks of greenhouse gases. An Article in Nerd Magazine, IIT Kanpur.2016.
[28]. Torres, A., Brandt, J., Lear, K., and Liu, J. A looming tragedy of the sand commons. Science, 2017; 357(6355), 970-971.
[29]. Zacharias,I., Parasidoy, A., Bergmeier, E., Kehayias, G., Dimitriou, E., and Dimopoulos, P. A “DPSIR” model for Mediterranean temporary ponds: European, national and local scale comparisons. Annales del Limnologie-International. Journal of Limnology, 2008; 44, 253-266.
[30]. Jahani shakib F. malekmohammade, B. Zebardast, L. Aadele, F. Investigate the Potential and Application of Ecosystem Services as Ecological Indicators in the DPSIR Model (Case Study: Choghakhor Wetland). Journal of Environmental Research , 2015; 5(10):109-120[in Persian]
دوره 7، شماره 4
دی 1399
صفحه 1071-1087
  • تاریخ دریافت: 22 خرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 01 آبان 1399
  • تاریخ پذیرش: 01 آبان 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 28 آذر 1399
  • تاریخ انتشار: 01 دی 1399