دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 843-1126 
پیش ‏بینی بارش در حوضۀ آبریز کرخه با استفاده از مدل LARS-WG

صفحه 981-992

10.22059/ije.2020.302480.1328

محمدحسین جهانگیر؛ آراد اسدی؛ اقبال نوروزی؛ مریم طالعی