برآورد بار رسوب معلق و ارزیابی همگنی و ناهمگنی دبی و رسوب (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز کسیلیان، مازندران)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای آبخیزداری، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

از آنجا ‏که بسیاری از حوضه‏های آبخیز کشور ایران ایستگاه رسوب‏سنجی ندارند، بین اندازه‏گیری‏ها و برآوردهای انجام‏شده اختلاف زیادی مشاهده می‏شود. به همین دلیل، ارزیابی استفاده از مدل‏های تجربی و روش‏های آماری برآورد رسوب معلق انتقال رودخانه‏ها ضروری به نظر می‏رسد. هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی همگنی و ناهمگنی، روند تغییرات میزان دبی جریان و رسوب و مقایسۀ مناسب کارایی روش‏های برآورد بار رسوب معلق با استفاده از منحنی ‏سنجه در منطقۀ مطالعه‌شده است. با استفاده از نرم‏افزار ProUCL از طریق آزمون من‌ـ ‏کندال و پتیت به‌ترتیب به تغییرات روند و ارزیابی همگنی و ناهمگنی سری زمانی دبی آب و رسوب پرداخته شد. برای برآورد رسوب‏دهى معلق منحنی سنجۀ یک‏خطی، دوخطی و حد وسط دسته‏ها بررسی شده و بهترین روش از میان روش‏های یادشده از طریق معیار R2، NSE، RMSE و SD ارزیابی و انتخاب شد. نتایج نشان داد روش حد وسط دسته‏ها با بیشترین کارایی به عنوان روش مناسب برای این منطقه است. همچنین، نتایج حاصل از بررسی روند تغییرات دبی جریان و رسوب با استفاده از آزمون من‌‌ـ ‏کندال با سطح 5 درصد معناداری نشان داد روند به صورت نزولی بوده و نشان‌دهندۀ تطابق تغییرات دبی و رسوب در این منطقه است. در ارزیابی آزمون پتیت مشخص شد که سری زمانی گسسته در دبی رسوب ناهمگن و در دبی آب همگن است؛ بنابراین داشتن دانشی در ارتباط با همگنی و ناهمگنی دبی جریان و رسوب می‏تواند برای اقدامات حفاظتی و تعدیل آثار زیست‏محیطی مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


[1]. Nearing MA, Xie Y, Liu B, Ye Y. Natural and anthropogenic rates of soil erosion. International Soil and Water Conservation Research. 2017;5(2):77-84.
[2]. Martínez‐Hernández C, Rodrigo‐Comino J, Romero‐Díaz A. Impact of lithology and soil properties on abandoned dryland terraces during the early stages of soil erosion by water in south‐east S pain. Hydrological Processes. 2017;31(17):3095-109.
[3]. Wei W, Chen L, Yang L, Fu B, Sun R. Spatial scale effects of water erosion dynamics: Complexities, variabilities, and uncertainties. Chinese Geographical Science. 2012;22(2):127-43.
[4].Niu XY, Yan-Hua W, Hao Y, Jia-Wen Z, Jun Z, Mei-Na X, et al. Effect of land use on soil erosion and nutrients in Dianchi Lake Watershed, China. Pedosphere.2015; 25: 103–111.
[5]. Liu Y. Landscape connectivity in soil erosion research: concepts, implication, quantification. Geographical Research. 2016;1:195-202.
[6]. Verstraeten G. Regional scale modelling of hillslope sediment delivery with SRTM elevation data. Geomorphology. 2006;81(1-2):128-140.
[7]. Trimble SW, Crosson P. US soil erosion rates-myth and reality. Science. 2000;289(5477):248-50.
 
[8]. Kim J, Ivanov V, Fatichi S. Environmental stochasticity controls soil erosion variability. Scientific Report Nature. 2016؛ 6:220-65. 
[9]. Ferguson RI. Accuracy and precision of methods for estimating river loads. Earth surface processes and landforms. 1987;12(1):95-104.
[10]. Hu B, Wang H, Yang Z, Sun X. Temporal and spatial variations of sediment rating curves in the Changjiang (Yangtze River) basin and their implications. Quaternary International. 2011;230(1-2):34-43.
[11]. Rostami M. A method presentation for improving river sediment load estimation. 3rd Iranian Hydraulic Conference. 2011. [Persian]
[12]. Kia1 E, Emadi A. Comparison of statistical methods for long-term suspended sediment yield estimation (Case Study: Babolrood River). Journal of Watershed Management Research. 2013; 4 (8): 15-27. [Persian]
[13]. Sebahani H. Application and comparison of statistical methods for estimating suspended sediment load (A Case study: Hableh Rud watershed). Master thesis. 2010. [Persian]
[14]. Zoratipour A, Mahdavi MO, Sigaroudi SK, Salajegheh A, Almaali NS. Assessment of the effect of classification on the improved estimation of suspended sediment load using hydrological methods (case study: Taleghan basin). Iranian Journal of Natural Resources. 2009;61(4):809-19.
[15]. Asselman NE. Fitting and interpretation of sediment rating curves. Journal of Hydrology. 2000; 234(3-4):228-48.
[16]. Jung BM, Fernandes EH, Möller OO, García-Rodríguez F. Estimating suspended sediment concentrations from River Discharge data for reconstructing gaps of information of long-term variability studies. Water. 2020;12(9):23-82.
[17]. Benisi Ghadim H, Salarijazi M, Ahmadianfar I, Heydari M, Zhang T. Developing a sediment rating curve model using the curve slope. Polish Journal of Environmental Studies. 2020; 29(2):1151-1159. doi:10.15244/pjoes/103470.
[18]. Nourani V, Nezamdoost N, Samadi M, Daneshvar Vousoughi F. Wavelet-based trend analysis of hydrological processes at different timescales. Journal of Water and Climate Change. 2015;6(3):414-35.
[19]. Partal T, Kahya E. Trend analysis in Turkish precipitation data. Hydrological Processes: An International Journal. 2006; 20(9):2011-26.
[20]. Kallache M, Rust H, Kropp J. Trend assessment of correlated Data. Potsdam Institute for Climate Impact Research. 2004.
[21]. Walling D. The changing sediment loads of the world's rivers Land Reclamation.2008; 39: 3–20.
[22]. Mirabbasi Najafabadi R, Dinpashoh Y.Trend analysis of streamflow across the north west of Iran in recent three decades. Journal of Water and Soil, 2010; 24(4): 757-768. [Persian]
[23]. Li Z, Zheng FL, Liu WZ, Flanagan DC. Spatial distribution and temporal trends of extreme temperature and precipitation events on the Loess Plateau of China during 1961 -2007. Quaternary International. 2010; 226(1): 92-100.
[24]. Zhang S, Lu XX, Higgitt DL, Chen CT, Han J, Sun H. Recent changes of water discharge and sediment load in the Zhujiang (Pearl River) Basin, China. Global and Planetary Change. 2008;60(3-4):365-80.
[25]. Memarian H, Balasundram SK, Talib JB, Sood AM, Abbaspour KC. Trend analysis of water discharge and sediment load during the past three decades of development in the Langat basin, Malaysia. Hydrological Sciences Journal. 2012;57(6):1207-22.
[26]. Shayan S, Zare GH, Yamani M, Sharifikiya M, Soltanpor M. Trend analysis Statistical changes discharge and sediment Mand Catchment and its application in environmental planning. Journal of Applied Geomorphology Iran. 2013; 1(2): 37-50. [Persian]
[27]. Guo LP, Yu Q, Gao P, Nie XF, Liao KT, Chen XL, Hu JM, Mu XM. Trend and change-point analysis of streamflow and sediment discharge of the Gongshui River in China during the last 60 years. Water. 2018;10(9):1273.
[28]. Akter S, Howladar MF, Ahmed Z, Chowdhury TR. The rainfall and discharge trends of Surma River area in North-eastern part of Bangladesh: an approach for understanding the impacts of climatic change. Environmental Systems Research. 2019;8(1):1-2.
[29]. Murphy JC. Changing suspended sediment in United States rivers and streams: linking sediment trends to changes in land use/cover, hydrology and climate. Hydrology and Earth System Sciences. 2020 2(1);24-35.
[30]. Arabkhedri M. Sampling designs and estimation methods for sediment load prediction in two rivers in Iran and Malaysia. PhD Thesis, University Putra Malaysia. 2009; 236 p. [Persian]
[31]. Mirzaee M, Arabkhedri RM, Feiznia S, and Ahmadi H. A comparison of methods of
estimation of suspended sediment in rivers. Iranian Journal of Natural Resources. 2005;58 (1): 301-313. [Persian]
[32]. Jansson MB. Estimating a sediment rating curve of the Reventazon river at Palomo using logged mean loads within discharge classes. Journal of Hydrology. 1996;183(3-4):227-41.
[33]. Mann HB. Nonparametric tests against trend. Econometrica: Journal of the Econometric Society. 1945; 1:245-59.
[34]. Pettit AN. Anon-parametric approach to the change-point detection. Appl. Stat. 1979;28:126-35.
[35]. Ahmadi F, Nazeri Tahroudi M, Mirabbasi R, Khalili K, Jhajharia D. (2018). Spatiotemporal trend and abrupt change analysis of temperature in Iran. Meteorological Applications. 2016; 25(2), 314-321.[Persian]
[36]. Asadi F, Fazlola R, Emadi E. Extraction and selection of a suitable relationship for suspended sediment estimating in river (Case Study: Talar River). 11th National Seminar on Irrigation and Evaporation Reduction, Kerman, Iran. 2012. [Persian]
[37]. Gerami Loshabi Z, Arabkhedri M, Asadi H, Bayat R. The influence of rainfall erosivity temporal variation on suspended sediment load seasonality (Case Study: Kasiliyan Basin). Journal of Watershed Management Research. 2016; 7(14): 167-176. [Persian]
[38]. Thomas RB. Monitoring baseline suspended sediment in forested basins: the effects of sampling on suspended sediment rating curves. Hydrological Sciences Journal. 1988;33(5):499-514.
[39]. Walling DE. The reliability of rating curve estimates of suspended sediment yield: some further comments. InSymposium on Sediment Budgets, Porto Alegre, Brazil, 1988.
[40]. Arabkhedri, M. S. Hakimkhani, and D. Nikkami et al. Comparison of some statistical methods in estimation of suspended load in a watershed with snowy-rainy hydrological regime. Final report of research plan, Soil Conservation and Watershed Management Research Institute.2003.
[41]. Arabkhedri M, Hakimkhani S, Varvani J. The validity of extrapolation methods in estimation of annual mean suspended sediment yield. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources. 2004; 11 (3): 123-132. [Persian]
[42]. Habibnejad M, Fatahi R, Jalilvand H, Solaimani K. Evaluation of the effect of watershed characteristics on suspended sediment load using multiple regressions: Case Study of Neka River and Gorgan Bay, African Journal of Agricultural Research. 2010; 5(12): 1373-1379.
[43]. Fathian F, Morid S, Kahya E. Identification of trends in hydrological and climatic variables in Urmia Lake basin, Iran. Theoretical and Applied Climatology. 2015; 119(3-4):443-64.
[44]. Burn DH, Elnur MA. Detection of hydrologic trends and variability. Journal of hydrology. 2002; 255(1-4):107-22.
[45]. Bagherpoor M, Seyedian S M, Fathabadi AH, Mohamadi A. Study of Mann-Kendall test performance in detecting the series of autocorrelation. Iran-Watershed Management Science & Engineering. 2017; 36: 11-22. [Persian]
[46].Mardian2 M, Sheikh VB, Najafinejad A, Varvani J. Trend analysis of sediment yields in relation with annual precipitation and discharge in the main tributaries of the Tireh river, Lorestan province, Iran. Technical Note, Iran-Water Resources Research. 2013; 9(2):84-87. [Persian]
 [47]. Gupta H, Chakrapani GJ. Temporal and spatial variations in water flow and sediment load in the Narmada river. Current science. 2007:679-84.
[48]. Walling DE, Fang D. Recent trends in the suspended sediment loads of the world's rivers. Global and planetary change. 2003;39(1-2):111-26.
 [49]. Sobhani M, Tajbakhsh SM, Memarian H. Statistical trend analysis of suspended sediment load in association with watershed management practices (Case Study: Bar Watershed, Neyshabur, Iran). Iran-Watershed Management Science & Engineering. 2017; 12(37):69-84. [Persian]
[50]. Tramblay Y, Ouarda TB, St-Hilaire A, Poulin J. Regional estimation of extreme suspended sediment concentrations using watershed characteristics. Journal of Hydrology. 2010;380(3-4):305-17.
[51]. Boix-Fayos C, Martínez-Mena M, Arnau-Rosalén E, Calvo-Cases A, Castillo V, Albaladejo J. Measuring soil erosion by field plots: Understanding the sources of variation. Earth-Science Reviews. 2006; 78(3-4):267-85.
[52]. Bauzha T, Gorbachova L. Estimation of the homogeneity of the average annual runoff of the rivers and streams of the Zacarpatska station. International Conference on water, climate and environment. 2012.
دوره 7، شماره 4
دی 1399
صفحه 1099-1112
  • تاریخ دریافت: 22 خرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 13 آبان 1399
  • تاریخ پذیرش: 13 آبان 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 28 آذر 1399
  • تاریخ انتشار: 01 دی 1399