برآورد آب مصرفی بخش کشاورزی کشور ایران و ارزیابی نتایج به‏ دست ‏آمده از سامانۀ WaPOR با داده ‏های زمینی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه انرژیهای نو و محیط زیست، دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد سنجش‏ از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران

3 دانش‌آموختۀ دکترای فیزیولوژی گیاهان زراعی، مرکز مطالعات و برنامه ‏ریزی شهر تهران

4 کارشناسی ارشد اکو‏هیدرولوژی، دانشکدۀ علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

چکیده

در این مطالعه میزان مصارف آب کشور ایران با استفاده از محصول تبخیر‌ـ تعرق واقعی WaPOR که توسط FAO توسعه داده‏ شده، در سطح همۀ استان‏ های کشور برآورد شده است. با در نظر گرفتن دشت‏ هایی که بیشتر مصارف کشاورزی ایران را دار‏ند، میزان حجم آب مصرف‏ شده طی سال‏های 2010 تا 2016 میلادی به تفکیک استانی تخمین زده شد. سپس، برای هر استان به ‏صورت جداگانه شیب تغییرات مصارف کشاورزی استخراج شد. حجم آب مصرفی در بخش کشاورزی استان ‏های خوزستان، تهران، گیلان به ‏ترتیب طی سال‏های 2010 تا 2016 بیشترین روند افزایشی را داشته‌اند و به بیانی، دارای شیب تغییرات مثبت هستند. استان‏ های هرمزگان و کرمانشاه نیز بیشترین روند کاهشی در میزان حجم آب مصرفی در بخش کشاورزی را داشته‌اند. نتایج بررسی این دورۀ آماری هفت‌ساله، بیانگر آن است که مصرف آب کشاورزی در سطح کشور و حجم آبیاری از سال‏های 2013 به بعد روند افزایشی داشته است. برای بررسی دقت محصول WaPOR، مقادیر آن با تبخیر و تعرق حاصل از الگوریتم SEBAL و آمار ایستگاه لایسیمتری در دشت میاندوآب مقایسه شد. نتایج بیانگر آن است که در غالب مناطق، مقادیر تبخیر‌ـ تعرق الگوریتم SEBAL نسبت به سامانۀ WaPOR بیشتر است که با حرکت به سمت ارتفاع 2 هزار متر این اختلاف به بیشترین مقدار خود می‏رسد. مقادیر تبخیر‌ـ تعرق واقعی لایسیمتر دانشگاه تبریز همخوانی قابل‏ قبولی با مقادیر محاسباتی الگوریتم SEBAL داشت، درنتیجه حجم آب مصرفی محاسبه‏ شده با WaPOR کمتر از مقدار واقعی برآورد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimation of water consumption in the agricultural area of Iran and evaluation of the results obtained from the WaPOR product with ground data

نویسندگان [English]

  • Hossein Yousefi 1
  • Fatemeh Kordi 2
  • Farhad Mohabbati 3
  • Leila Ghasemi 4
1 Department of Renewable Energies and Environment, Faculty of New Sciences and Technologies, University of Tehran
2 Tehran university
3 Director of Knowledge Promotion and International Affairs in Tehran Urban Research and planning center (TURPC)
4 University of Tehran
چکیده [English]

In this study, Iran's water consumption has been estimated in all provinces of Iran using the actual evapotranspiration product WaPOR which is developed by FAO. To considering the plains which have the main agricultural water consumption of Iran, the amount of water consumed was estimated for every province in the year 2010 to 2016, then the slope of changes in agricultural water consumption was determined for every one of them separately. The volume of water consumption in the agricultural area of Khuzestan, Tehran and Gilan provinces has the highest increasing trend in the period 2010 to 2016, respectively, and in other words, they have a positive slope changes. Hormozgan and Kermanshah provinces also had the largest decrease in the amount of water consumed in the agricultural area. The results of this 7-year statistical period illustrate that water consumption of agricultural and the volume of irrigation has been increasing in Iran since 2013. To evaluate the accuracy of WaPOR product, its values were compared with evapotranspiration from SEBAL algorithm and Lysimeter station statistics in Miandoab plain. The results present that in most areas, the evapotranspiration values of SEBAL algorithm are higher than the WaPOR, which reaches its maximum value by moving to an altitude of 2000 meters. The actual evapotranspiration values of the lysimeter of Tabriz University were in good agreement with the calculated values of the SEBAL algorithm, therefore the volume of water consumed calculated with WaPOR is less than the actual value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Agricultural Consumption
  • SEBAL
  • Evapotranspiration
  • WaPOR
[1]. Frenken K, Kiersch B. Monitoring agricultural water use at country level. Experiences of a pilot project in Benin and Ethiopia. FAO Land & Water Discussion Paper 9. Rome: Food and Agriculture Organisation, Rome. 2011.
[2]. Parris K. Sustainable management of water resources in agriculture. OECD Publishing; 2010.
[3]. Blatchford ML, Mannaerts CM, Zeng Y, Nouri H, Karimi P. Influence of Spatial Resolution on Remote Sensing‌ـ‌Based Irrigation Performance Assessment Using WaPOR Data. Remote Sens. 2020; 12, 2949.
[4]. Blatchford ML, Mannaerts CM, Njuki SM, Nouri H, Zeng Y, Pelgrum H, et al. Evaluation of WaPOR V2 evapotranspiration products across Africa. Hydrol. Process. 2020.
[5]. Kaune A, Opstal JV. Water Productivity Technical Report. Agência de desenvolvimento do Vale Zambeze (ADVZ). 2020; FutureWater Report 195.
[6]. Conrad C, Usman M, Morper‌ـ‌Busch M. Schonbrodt‌ـ‌Stitt. Remote sensing‌ـ‌based assessments of land use, soil and vegetation status, crop production and water use in irrigation systems of the Aral Sea Basin. Water Security, 11, 2020, 100078.
[7]. Fritza F, Seea L, Bayasa JCL, Waldnerb F, Jacquesc S, Becker‌ـ‌Reshefd I, et al. A comparison of global agricultural monitoring systems and current gaps. Agricultural Systems 168. 2019; 258–272.
[8]. Cai C, Thenkabail PS, Biradar CM, Platonov A, Gumma M, Dheeravath V, et al. Water productivity mapping using remote sensing data of various resolutions to support "more crop per drop". Journal of Applied Remote Sensing, 2009; Vol. 3, 033557.
[9]. Samani m. Water resources management and Sustainable development. Parliamentary infrastructure studies office of the Islamic Parliament. 2005; Repotr No. 7374, 35 pages. [Persian]
[10]. Abbasi F, Naseri A, Sohrab F, yaghani J, Abbasi N, Akbari M. Improving water consumption efficiency. Institute of technical and agriculture research. 2015. [Persian]
[11]. Krinner W, Garc´ıa A, Estrada F. Method for estimating efficiency in Spanish irrigation systems. J. Irrig. Drain. Eng. ASCE 120 (5). 1994, 979–986.
[12]. Faci JM, Bensaci A, Saltni A, Playán E. A case study for irrigation modernisation. I. Characterisation of the district and analysis of water delivery records. Agric. Water Manage. 2000; 42, 315–334.
[13]. Burt CM, Clemmens AJ, Strelkoff TS, Solomon KH, Bliesner RD, Hardy LA, et al. Irrigation performance measures: efficiency and uniformity. J. Irrig. Drain. Eng. ASCE 123 (6). 1997, 423‌ـ‌442.
[14]. Castaño S, Sanz D. Gómez‌ـ‌Alday JJ. Methodology for quantifying groundwater abstractions for agriculture via remote sensing and GIS. Water Resources Management, 2010. 24(4), 795‌ـ‌814
[15]. Remot Sensing Research Center (RSRC). Introducting and comparing the FAO Portal and the activities of the Remot Sensing Center in estimating productivity in agriculture sector. Sharif University of Technology. 2017. [Persian]
[16]. Bastiaanssen WGM, Cheema M J M, Immerzeel WW, Miltenburg IJ, Pelgrum H. Surface energy balance and actual evapotranspiration of the transboundary Indus Basin estimated from satellite measurements and the ETLook model, Water Resour. Res., 48, W11512, 2012.
[17]. FAO and IWMI. Stakeholder mapping and capacity needs assessment, Ethiopia. Remote Sensing for Water Productivity Technical Report: Capacity Development Series. Rome, FAO. 2018, 56 pages. Licence: CC BY‌ـ‌NC‌ـ‌SA 3.0 IGO.
[18]. Al yasin A. Water crisis. Iranian Society of Consulting Engineers, 2007, 964‌ـ‌06‌ـ‌6404‌ـ‌9, 518 pages. [Persian]
[19]. Agriculture statistics, Office of Statistics and Information Technology. Tehran, the Ministry of Agriculture Jahad, Deputy of Planning and Economy. Crop product, 2013. [Persian]
[20]. Dalton JC. Irrigation water requirements. Cody, Wyoming, United States of America. 2003 Mar 1.
[21]. Agriculture statistics, Office of Statistics and Information Technology. Tehran, the Ministry of Agriculture Jahad, Deputy of Planning and Economy, garden product, 2013. [Persian]