دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 611-889