پهنه‌بندی کیفی آب زیرزمینی دشت بیجار - دیواندره در استان کردستان از نظر رسوب‌گذاری و خورندگی با استفاده از GIS

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، دانشگاه رازی، کرمانشاه

10.22059/ije.2022.342328.1635

چکیده

به ‏دلیل افزایش جمعیت، افزایش سطح رفاه، توسعۀ صنایع و کشاورزی در کنار تغییرات اقلیمی همواره منابع آب زیرزمینی از جهت کمی و کیفی در حال تغییر است. بنابراین، بررسی تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینی جهت مدیریت آن امری ضروری به نظر می‏رسد. به این منظور، در تحقیق پیش رو به بررسی تغییرات کیفی آب زیرزمینی دشت بیجار‌ـ دیواندره، از نظر رسوب‏گذاری و خورندگی، با استفاده از اطلاعات دریافتی در سال‏های 1388 تا 1397 و در هر سال برای دو ماه خرداد و مهر ماه به‏ترتیب به‏عنوان ماه‏های پرآب و کم‌آب، با به‌کارگیری سامانۀ اطلاعات جغرافیایی (GIS)، پرداخته شده است. همچنین، با ارزیابی شاخص‏های متعدد برای تعیین خورندگی و رسوب‏گذاری، شاخص‏های معتبری نظیر لانژلیه، رایزنز و پوکوریوس برای کاربری صنعتی و تحلیل رسوب‏گذاری و خورندگی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از شاخص‏های یادشده، بیانگر این امر بود که آب زیرزمینی نواحی غربی دشت مستعد خورندگی و نواحی شرقی مستعد رسوب‏گذاری هستند و شاخص رایزنر کیفیت آب بخشی از مرکز دشت را خنثی نشان داد. پیشنهاد می‏شود تا در قسمت‏های غربی دشت بیجارـ دیواندره برای جلوگیری از خورندگی آب از هوادهی برای حذف آهن و منگنز، حفاظت کاتدی، آسترپوشی، لعاب‏کاری و رنگ‏کاری تأسیسات مورد نظر استفاده شود. همچنین، برای مناطق مرکزی به ‏طرف شرق دشت با خاصیت رسوب‏گذاری آب و بروز تأثیرات نامطلوب بر کشاورزی، صنعت و سلامت اهالی منطقه، استفاده از مواد بازدارنده رسوب‏گذاری نظیر استفاده از ترکیبات فسفاته و همچنین برداشت کمتر از منابع آب توصیه می‏شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • Mosaferi M, Shakerkhatibi M, Dastgiri S, Jafar-abadi MA, Khataee A, Sheykholeslami S. Natural arsenic pollution and hydrochemistry of drinking water of an urban part of Iran. Avicenna Journal of Environmental Health Engineering. 2017;1(1):7-16.
 • Nanbakhsh H. Study of chemical and bacterial quality of potable ground water sources in Urmia in 2000. Urumia Medical journal. 2003; 13(1):41-50 [Persian].
 • Świetlik J, Raczyk-Stanisławiak U, Piszora P, Nawrocki J. Corrosion in drinking water pipes: The importance of green rusts. Water research. 2012;46(1):1-10.
 • Setare P, Ahmadi E, editors. Analysis of the chemical quality of groundwater resources using software Aq. Qa (prairie Songhor village of Kermanshah). 4th Conference on Environmental Health., Yazd. 2011.[Persian].
 • Shahmansoori M, Pourmoghadas H, Shams G. Survey of Micro Pollutant of Pipes corrosion in the water Distribution system. J Res Med Sci. 2008;8(2):1-7 [Persian].

 

 • Viessman W, Hammer M. Water Supply and Pollution Control. ed t, editor. New York: Prentice Hall Press; 2008.
 • Karbassi A. Nabi Bidhendi Gh R. Corrosion in water distribution system and drinking water quality. Journal of Mohit Shenasi. 2000;17:24-33 [Persian].
 • Asgary H. Prevent corrosion and deposition of hard water supply networks. 6th National Congress on Environmental Health; Tehran, Iran Medical Sciences University1998. [Persian].
 • Ghanizadeh G, Ghaneeian M. Corrosion and precipitation potential of drinking-water distribution systems in military centers. Journal of Military Medicine 2009;11(3):9-25 [Persian].
 • Lauer W. Introduction to Water Treatment: Principles and Practices of Water Supply Operations. Denver: American water Works Association Press; 2003.
 • Hossein Sarbazy A, Esmaili K. Investigation of Groundwater Resource Quality Change on Agriculture and Technology (Case study: The Plain of Neyshabour). Iranian Journal of Irrigation & Drainage. 2014;8(1):74-85 [Persian].
 • Alipour V, Dindarloo K, Mahvi AH, Rezaei L. Evaluation of corrosion and scaling tendency indices in a drinking water distribution system: a case study of Bandar Abbas city, Iran. Journal of water and health. 2015;13(1):203-209.
 • Khorsandi H, Mohammadi A, Karimzadeh S, Khorsandi J. Evaluation of corrosion and scaling potential in rural water distribution network of Urmia, Iran. Desalination and Water Treatment. 2016;57(23):10585-92.
 • Mirzabeygi M, Naji M, Abbasnia A, Salimi J, Mahvi AH. Evaluation of corrosion and scaling potential in water distribution system of Torbat Heydariyeh City in 2012. Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences. 2015;3(1):8-15 [Persian].
 • Safavi Gerdini M, Mohammadrezapour O, Bahrami E, Mohamadi sedigh M, Salarijazi M. Geostatistical Assessment of spatial and temporal variations of ground water quality parameters in Qorveh and Dehgolan South Plain. iranian of irrigation & water engineering. 2018;9(33 ):167-83 [Persian].
 • Honarbakhsh A, Soori MM, Ostovari Y. Qualitative Assessment and Mapping of Corrosion and Sedimentation Potential of Marvdasht Groundwater. Environment and Water Engineering. 2018;4(3):229-240 [Persian].
 • Alidadi H, Tavakoli Sani S B, Zarif Gharaati Oftadeh B, Tafaghodi M S, S. H., , Fakhari, al. e. Corrosion and Scaling Potential in Drinking Water Distribution System: a Case Study of Mashhad. Journal of Research in Environmental Health. 2019; 4 (4):272-282 [Persian].
 • Ghamarnia H. Assessment of Groundwater Quality in Chardoley Plain Located in Kurdistan Province. Journal of Water Resources Engineering. 2019;12(41):145-160 [Persian].
 • Mahmudy Gharaie MH, Rokhashmah N, Mahboubi A, Moussavi Harami SR. Assessment of groundwater quality in North Quchan plain (Khorasan Razavi Province); implication for drinking and industrial usage. Scientific Quarterly Journal of Geosciences. 2021;31(1):85-96.
 • Ebrahimi A, Kamarehie B, Asgari G, Mohammadi AS, G R. Drinking water corrosivity and sediment in the distribution network of Kuhdasht, Iran. Health system research. 2012;8(3):479-86 [Persian].
 • Taghipour H, Shakerkhatibi M, Pourakbar M, Belvasi M. Corrosion and scaling potential in drinking water distribution system of Tabriz, northwestern Iran. Health promotion perspectives. 2012;2(1):103-111 [Persian].
 • Rezaei Kalantari R, Yari AR, Ahmadi E, Azari A, Tahmasbi Zade M, Gharagazlo F. Survey of corrosion and scaling potential in drinking water resources of the villages in Qom province by use of four stability indexes (With Quantitative and qualitative analysis. Archives of Hygiene Sciences. 2013;2(4):127-34.
 • Ehsaney S, Salehpour M, Ehsaney A H, Abassy P. Investigation of salinity, sedimentation and corrosion potential of groundwater in Sari with industrial, urban and agricultural use. Journal of Human & Environment. 2013;11(1):19-30 [Persian].
 • Malakootian M, Mobini M, Sharife I, Haghighifard A. Evaluation of corrosion and scaling potential of wells drinking water and aqueducts in rural areas adjacent to Rafsanjan fault in during october to december 2013. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2014;13(3):293-304.
دوره 9، شماره 3
مهر 1401
صفحه 517-530
 • تاریخ دریافت: 01 دی 1400
 • تاریخ بازنگری: 30 بهمن 1400
 • تاریخ پذیرش: 22 تیر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1401
 • تاریخ انتشار: 01 مهر 1401