دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، مهر 1401، صفحه 461-703 
آثار زیست محیطی و اقتصادی استفاده از پساب در بخش کشاورزی جنوب شهر تهران با کمک مدل SWAT

صفحه 489-504

10.22059/ije.2022.341730.1629

سیده سمانه عباس میری؛ سید ابوالقاسم مرتضوی؛ محمد حسن وکیل پور؛ حامد نجفی علمدارلو


تأثیر اقلیم بر میزان مصرف انرژی در بخش گرمایش و سرمایش ساختمان

صفحه 691-703

10.22059/ije.2023.350637.1694

سعید گلکار؛ حسین یوسفی؛ محمد صالحی؛ امیرحسین فتحی؛ خاطره آزادی