واکاوی جایگاه باغ‌های درون محدودۀ شهر در نظام طبیعی شهر با رویکرد ردپای آب (نمونۀ مطالعاتی محدودۀ ناژوان شهر اصفهان)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، گروه معماری و شهرسازی، دانشکدۀ هنر و معماری، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، گروه معماری و شهرسازی، دانشکدۀ هنر و معماری، تهران، ایران‌

10.22059/ije.2023.352735.1704

چکیده

باغ‏های شهری نه‏فقط در قالب کاربری، بلکه در بستر زیرساختی شهر حائز اهمیت هستند و حفاظت از آن‏ها یک مسئولیت بین‏نسلی به‏ حساب می‏آید. در چند دهۀ‏ اخیر رشد شهرنشینی، ناتوانی در انطباق توان اکولوژیکی و توسعۀ افقی شهر، ضعف مدیریت یکپارچۀ اراضی، تناقض‌های مبانی قانونی، کمبود منابع آبی و سوداگری زمین سبب تخریب باغ‏ها و پیشروی ساخت‏وساز در آن‏ها شده است که تداوم این روند حیات شهری را با بحران روبه‌رو خواهد کرد. بر همین اساس، سازوکار صیانت از باغ‏های درون‏شهری به یک مسئلۀ جدی تبدیل شده است. این مقاله با هدف تبیین اهمیت باغ‏های درون‏شهری به‏ عنوان زیرساخت سبز شهری با تأکید بر رد پای آب، بر اساس سوابق برنامه‏ریزی و مبانی قانونی تدوین‏ شده و با بررسی طرح ویژۀ اراضی ناژوان به‏ عنوان یکی از تجارب موفق در این زمینه، به دنبال معرفی راهبردهای مطلوب جهت جلوگیری از زوال اکوسیستم شهری است. مقالۀ حاضر از منظر جهت‏گیری، کاربردی و از نظر ماهیت و موضوع مقاله توصیفی و تبیینی‌ـ پیش‏بینی است. استراتژی مقاله بر پایۀ پژوهش کیفی و مطالعۀ موردی بوده و گردآوری داده‏ها از طریق مطالعۀ اسنادی و گروه متمرکز انجام شده است. در این مقاله طرح ویژۀ ناژوان با بهره‏گیری از روش تحلیل استراتژیک (SWOT) بر اساس معیارهای مدل ارزیابی برنامه‌ـ فرایند‌ـ نتایج (PPR) تحلیل شده و جهت‏گیری‏ها و شیوۀ مداخلۀ آن بر اساس اصول زیرساخت سبز واکاوی شده است. نتایج تحلیل‏ها بیانگر آن است که در طرح ویژۀ ناژوان، باغ جزئی از ساختار یکپارچۀ زیرساخت سبز شهر اصفهان دیده شده و عمده پیشنهاد‏های طرح در چهار نوع حفاظتی، حمایتی، توسعه‏ای و سازمانی در راستای حفظ و گسترش باغ‏ها بیان شده است. ارزیابی طرح ویژۀ ناژوان نشان می‏دهد این طرح در 50 درصد معیارها شامل انسجام درونی، تفسیر سیستم برنامه‏ریزی، ارتباط، انسجام بیرونی و هدایت در کیفیت قابل قبولی عمل کرده، 30 درصد معیارها نیازمند تکمیل و در 20 درصد معیارها ضرورت اصلاح و بازنگری جهت به‏کارگیری در برنامه‏های مشابه آتی دیده می‏شود.

کلیدواژه‌ها


 • CABE (Commission for Architecture and the Built Environm). Is the grass greener...?: learning from international innovations in urban green space management. Tehran: Tehran Municipality, Tehran Urban Planning and Research Center; 2017, [Persian].
 • jadidiyan A, Teimouri R, Ghorbani R. Analysis of the destruction of urban gardens and green spaces in the urban development process. J Urban - Reg Stud Res [Internet]. 2014;6(22):23–42. Available from: https://urs.ui.ac.ir/article_20099.html, [Persian].
 • Mell I. Green infrastructure planning: reintegrating landscape in urban planning. Tehran: Tehran Municipality, Tehran Urban Planning and Research Center; 2021, [Persian].
 • Mumford L. The City in History: Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects. Azimi Bolourian A, editor. Tehran: Rasa; 2018 [Persian].
 • Falsafian A, Panahi A. Optimization of the crop cultivation in the Shabestar plain underwater constraint. J Water Soil Resour Conserv. 2021;10(4):35–48, [Persian].

 

 • Ahmadzadeh R, Rezaeepanah A. Changing the use of agricultural lands and orchards in Iranian criminal law. Judic Law J [Internet]. 2021;85(113):19–43. Available from: http://www.jlj.ir/article_45762.html, [Persian].
 • Dymek D, Wilkaniec A, Bednorz L, Szczepańska M. Significance of Allotment Gardens in Urban Green Space Systems and Their Classification for Spatial Planning Purposes: A Case Study of Poznań, Poland. Vol. 13, Sustainability. 2021.
 • Doody BJ, Sullivan JJ, Meurk CD, Stewart GH, Perkins HC. Urban realities: the contribution of residential gardens to the conservation of urban forest remnants. Biodivers Conserv [Internet]. 2010;19(5):1385–400. Available from: https://doi.org/10.1007/s10531-009-9768-2
 • Yaghoubi J, Hamidi K. Modeling the Consequences of Garden Cities Development by Using Grounded Theory (Case study: Zanjan City). Geogr Dev [Internet]. 2016;14(44):89–106. Available from: https://gdij.usb.ac.ir/article_2722.html, [Persian].
 • Smith RM, Gaston KJ, Warren PH, Thompson K. Urban domestic gardens (V): relationships between landcover composition, housing and landscape. Landsc Ecol [Internet]. 2005;20(2):235–53. Available from: https://doi.org/10.1007/s10980-004-3160-0
 • Uni A, Sharifi J. The set of rules and regulations for maintaining the use of agricultural land use and gardens. Arak: Nevisande; 2018, [Persian].
 • Tehran Urban Planning and Research Center. The collection of rules and regulations of Tehran municipality, the specialized field of architecture and urban planning, land and real estate with the latest additions and amendments. Tehran: Tehran Municipality, Tehran Urban Planning and Research Center; 2014, [Persian].
 • Senate and National Council. Land Reform Law. 1960, [Persian].
 • American Urban Planning Association. Implementation Techniques. Nafisi M, Rafieiyan M, Malek pour S, editors. Tehran: Azarakhsh; 2012, [Persian].
 • Wadumestrige Dona CG, Mohan G, Fukushi K. Promoting Urban Agriculture and Its Opportunities and Challenges—A Global Review. Vol. 13, Sustainability. 2021.
 • Saeid Nia A. Urban Land use. Tehran: Organization of municipalities and villages of the country; 2020, [Persian].
 • Yazdanpanah M, Yavari A-R, Zebardast L, Alemohammad S. Urban Green Infrastructure Assessment for Their Regeneration in Tehran Landscape. J Environ Stud [Internet]. 2015;41(3):613–25. Available from: https://jes.ut.ac.ir/article_55900.html, [Persian].
 • du Toit MJ, Cilliers SS, Dallimer M, Goddard M, Guenat S, Cornelius SF. Urban green infrastructure and ecosystem services in sub-Saharan Africa. Landsc Urban Plan [Internet]. 2018;180:249–61. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204618304419
 • Langemeyer J. The generation of ecosystem services in urban gardens from a socio-ecological systems perspective. Stockholm; 2016.
 • Biglin J. Embodied and sensory experiences of therapeutic space: Refugee place-making within an urban allotment. Health Place [Internet]. 2020;62:102309. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1353829219307956
 • Giacchè G, Consalès J-N, Grard BJ-P, Daniel A-C, Chenu C. Toward an Evaluation of Cultural Ecosystem Services Delivered by Urban Micro-Farms. Vol. 13, Sustainability. 2021.
 • de Bell S, White M, Griffiths A, Darlow A, Taylor T, Wheeler B, et al. Spending time in the garden is positively associated with health and wellbeing: Results from a national survey in England. Landsc Urban Plan [Internet]. 2020;200:103836. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204619308163
 • Monteiro L, Cristina R, Covas D. Water and Energy Efficiency Assessment in Urban Green Spaces. Vol. 14, Energies. 2021.
 • Alba-Rodríguez MD, Ruíz-Pérez R, Gómez-López MD, Marrero M. A Model for the Assessment of the Water Footprint of Gardens that Include Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS) BT - Water Footprint: Assessment and Case Studies. In: Muthu SS, editor. Singapore: Springer Singapore; 2021. p. 61–102. Available from: https://doi.org/10.1007/978-981-33-4377-1_3
 • Rahnama MR, Roosta M. Analysis of Change in Land Use and Maintaining and Preserving Green Spaces (gardens) of The Jahrom City for a Sustainable Development. Geographical-Researches [Internet]. 2013 Sep 1;28(2):113–26. Available from: http://georesearch.ir/article-1-475-en.html, [Persian].
 • Yousefi H, Mohammadi A, Noorollahi Y, Sadatinejad SJ. Water footprint evaluation of Tehran’s crops and garden crops. J Water Soil Conserv [Internet]. 2018;24(6):67–85. Available from: https://jwsc.gau.ac.ir/article_3970.html, [Persian].
 • Ruíz-Pérez MR, Alba-Rodríguez MD, Marrero M. The water footprint of city naturalisation. Evaluation of the water balance of city gardens. Ecol Modell [Internet]. 2020;424:109031. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304380020301034
 • Eshraghi F, Ghasemian S. Evaluating Economic Productivity of Water Use (Case study: Golestan province). J Water Res Agric [Internet]. 2012;26(3):317–22. Available from: https://wra.areeo.ac.ir/article_118984.html, [Persian].
 • Sophocleous M. Interactions between groundwater and surface water: the state of the science. Hydrogeol J [Internet]. 2002;10(1):52–67. Available from: https://doi.org/10.1007/s10040-001-0170-8
 • Asadi MA, Jamnezhad F, Ekhtesasi MR, Hosseini SZ. Investigating the Effects of Drought and Land-use Changes on Quantity and Quality of Groundwater Resources: A Case Study of Darab Plain. deej [Internet]. 2020 Nov 1;9(28):89–102. Available from: http://deej.kashanu.ac.ir/article-1-712-en.html, [Persian].
 • Uricchio VF, Giordano R, Lopez N. A fuzzy knowledge-based decision support system for groundwater pollution risk evaluation. J Environ Manage [Internet]. 2004;73(3):189–97. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479704001483
 • Jones AB, O’Donohue MJ, Udy J, Dennison WC. Assessing Ecological Impacts of Shrimp and Sewage Effluent: Biological Indicators with Standard Water Quality Analyses. Estuar Coast Shelf Sci [Internet]. 2001;52(1):91–109. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272771400907297
 • Caneva G, Cicinelli E, Scolastri A, Bartoli F. Guidelines for urban community gardening: Proposal of preliminary indicators for several ecosystem services (Rome, Italy). Urban For Urban Green [Internet]. 2020;56:126866. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S161886672030683X
 • Pour Mohammadi M, Ghorbani R. Methods of protecting gardens and agricultural lands and their effects on urban density in Iran. Soffeh. 2004;14(2–1):23–33, [Persian].
 • Rafieian M, Saeidi Rezvani N, Mohassesian Z. Market–base Economic Assessment Model Stimulation for Conservation Qazvin Traditional Gardens with Focus on Transfer Development Rights (TDR) Approach. Arman Archit Urban Dev [Internet]. 2018;10(21):309–21. Available from: http://www.armanshahrjournal.com/article_59796.html, [Persian].
 • Rafi pour S, Dadash pour H, Taghvaei AA. A Qualitative Study of effective Agents on the destruction of Gardens in Tehran Metropolis based on Grounded Theory approach. Motaleate Shahri [Internet]. 2017;6(23):3–16. Available from: https://urbstudies.uok.ac.ir/article_50278.html, [Persian].
 • Mahmoudi Farahani L, Maller C, Phelan K. Private Gardens as Urban Greenspaces: Can They Compensate for Poor Greenspace Access in Lower Socioeconomic Neighbourhoods? Landsc Online [Internet]. 2018 May 18;(SE-Research Article):59. Available from: https://landscape-online.org/index.php/lo/article/view/LO.201859, [Persian].
 • NITI Aayog. Trasferable Development Rights. India; 2020.
 • Tehran Municipality. new details of the replacement plan for the Borj Bagh approval [Internet]. 2017 [cited 2022 Jan 10]. Available from: www.tehran.ir, [Persian].
 • Presidential Center for Strategic Studies. Decline of Qazvin traditional garden, trend analysis, necessity of political change. 2020, [Persian].
 • Center for Land Use Education. Planning Implementation Tools Purchase of Development Rights (PDR). 2006.
 • Wooten H, Ackerman A. Seeding the City: Land Use Policies to Promote Urban Agriculture. Oakland; 2012.
 • Varmazyari H. Analysis of agricultural land protection policies and approaches. Food Agric Sci Mon. 2014, [Persian].
 • New Jersey Future. Noncontiguous Cluster Development. 2013.
 • Frequently Asked Questions About Community Gardening. Toronto; 2015.
 • Zimbler R. Community Gardens on the Urban Land Use Planning Agenda, A Masters Project submitted to the faculty of the University of North Carolina at Chapel Hill. 2001.
 • Smit J, Nasr J, Ratta A. Urban Agriculture Food, Jobs and Sustainable Cities. In: Chapter 7. The Urban Agriculture Network; 2001.
 • Urban Planning Department of Shiraz Municipality. Revision of the garden organization plan of Qasrdasht Shiraz [Internet]. 2019 [cited 2021 Dec 27]. Available from: www.shahrsazi.shiraz.ir, [Persian].
 • Tabriz Municipality News Base. 20 hectares of tulip gardens will be transformed into urban green space. 2019, [Persian].
 • Shahr-o-Khaneh Consulting Engineers. Nazhvan Spatial Plan. Isfahan; 2020, [Persian].
 • Revolutionary Council. The Law of Preserving and Expanding Green Spaces in Cities. 1980, [Persian].
 • The Development of a Post-2020 Global Strategy for Plant Conservation as A Component of the Global Biodiversity Framework. 2021.
 • Sharrock S. Plant Conservation Report 2020: A review of progress towards the Global Strategy for Plant Conservation 2011-2020. Canada; 2020.
 • Soltani S. Comparative comparison of land tenure laws and agricultural land affairs in Iran and the world. In: Proceedings of the first national conference on land management in Iran. Tehran: Institute of Planning, Agricultural Economics and Rural Development; 2014, [Persian].
 • Open Space Conservation [Internet]. 2006 [cited 2022 Jan 10]. Available from: www.fs.fed.us
 • National Council for the Conservation of Plants and Gardens. Action plan for Conservation of plants in cultivation. Plant heritage. NCCPG; 2007.
 • Montgomery County Conservation District. Urban Agriculture Conservation Resource Guide.
 • Agriculture and Water Policies: Main Characteristics and Evolution from 2009 to 2019. Italy; 2020.
 • Khosravani F, Norouzi J, Pezeshki Rad G, Abassi E. Structural and non-structural solutions in the management of water resources in the agricultural sector. In: the first national conference on drainage in sustainable agriculture. Tehran; 2017, [Persian].
 • Mirzaei K. Qualitative Research. Tehran: Fouzhan; 2016, [Persian].
 • Naderifar M, Goli H, Ghaljaie F. Snowball Sampling: A Purposeful Method of Sampling in Qualitative Research. Strides Dev Med Educ [Internet]. 2017;14(3). Available from: https://sdme.kmu.ac.ir/article_90598.html, [Persian].
 • Ranjbar H, Ali, Haghdoost A, Salsali M, Khoshdel A, Soleimani M, et al. Sampling in qualitative research: A Guide for beginning. Ann Mil Heal Sci Res [Internet]. 2012;10(3):238–50. Available from: https://www.magiran.com/paper/1042402 LK - https://www.magiran.com/paper/1042402, [Persian].
 • Golkar K. Adaptation of “SWOT” Analytical Technique for Use in Urban Design. Safeh. 2014;15(41):44–65, [Persian].
 • Tabibian M, Asoodeh A. Application of Plan - Process - Results (PPR) method in urban plans evaluation. J Environ Stud [Internet]. 2014;40(4):1035–50. Available from: https://jes.ut.ac.ir/article_53018.html, [Persian].
 • Aminzade B, Roodaki S. An Integrated Method for Assessments of Detailed Plans by Using Plan Process Result (PPR) and Process Policy-Plan/Program Implementation (PPIP) (Case Study: Region 6 of Shiraz Detailed Plan). Hoviatshahr. 2017;11(1):29–42, [Persian].
 • Kocks Consulting Engineers. Isfahan Master plan. 1959, [Persian].
 • Organic Consulting Engineers. Isfahan Master plan. 1971, [Persian].

 

دوره 9، شماره 3
مهر 1401
صفحه 531-553
 • تاریخ دریافت: 11 فروردین 1401
 • تاریخ بازنگری: 10 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 30 خرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1401
 • تاریخ انتشار: 01 مهر 1401