جایگاه آب در باغ سازی ایرانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه باستان‌شناسی، دانشکدۀ ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

2 استاد گروه تاریخ، دانشکدۀ ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

3 دانشیار گروه تاریخ، دانشکدۀ ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

10.22059/ije.2023.356553.1718

چکیده

موضوع این پژوهش بررسی نقش آب در شکل‌گیری عناصر معماری، به‌ویژه فضاهایی که آب در شکل‌گیری و ساختار آن‌ها اهمیت دارد است. هدف این پژوهش تعریف انواع عناصر و فضاهای مرتبط با آب و به‌ویژه حوض در باغ‌ها و از سوی دیگر بررسی شکل‌های مختلف آن‌ها است. روش تحقیق، توصیفی و تحلیلی است، داده‌ها نخست طبقه‌بندی و مقایسه و سپس تحلیل شده‌اند. مبانی نظری تحقیق بر این نکته استوار است که از یک سو پدیده‌های محیطی و اقلیمی و از سوی دیگر کارکرد خود فضای باغ تأثیر در شکل‌گیری انواع ساختارهای شکل‌گیری باغ را دارد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد آب نقش اصلی در شکل‌گیری باغ داشته به‌خصوص در نواحی که از نظر آب‌وهوایی گرم و خشک است و فقدان وجود آب در این مناطق وجود دارد. حوض از غنی‌ترین و عمده‌ترین سازه‌های است که در معماری باغ مورد استفاده قرار گرفته و جنبۀ نمادین به فضای باغی داده است، ولی در ادوار مختلف تاریخی کمی دستخوش تغییرات شده است. با توجه به ‌وجود عناصر مختلف در باغ ایرانی، آب مهم‌ترین نقش را در هویت بخشی این معماری را ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Place of Water in Iranian Gardening

نویسندگان [English]

 • Khosro Asgarian 1
 • Reza Shabani 2
 • Sina Forozesh 3
1 PhD student، Department of Archeology, Literature, Humanities and Social Science College, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor،Department of History, Literature, Humanities and Social science college, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 3Associate Professor ,Department of History , Literature, Humanities and Social science college, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The subject of this research is to investigate the role of water in the formation of architectural elements, especially spaces where water is important in their formation and structure. The purpose of this research is to define the types of elements and spaces related to water, especially the pond in gardens, and on the other hand, to investigate their different forms. The research method is descriptive and analytical, the data are first classified and compared and then analyzed. The theoretical basis of the research is based on the fact that, on the one hand, environmental and climatic phenomena and on the other hand, the function of the garden space itself have an effect on the formation of various garden structures. The results of the research show that water plays a major role in the formation of gardens, especially in hot and dry areas and there is a lack of water in these areas. The pond is one of the richest and most important structures used in garden architecture and has given a symbolic aspect to the garden space, but it has undergone some changes in different historical periods. Due to the presence of various elements in the Iranian garden, water plays the most important role in the identity of this architecture.

کلیدواژه‌ها [English]

 • garden
 • Iranian garden
 • water
 • garden elements
 • Mansouri, S.A. An Introduction to the Aesthetics of the Iranian Garden. Journal of Bagh Nazar. 2005; 1(3): 58-63. (Persian).
 • Esmit J. The oldest human epic. 1999.
 • Alkaraji A. Extraction of hidden waters. Research Institute of Humanities and Cultural Studies UNESCO National Commission. 1994.
 • Hinlez J. Knowledge of Iranian mythology. Spring publication. 2010.
 • Elyadeh M. A treatise on the history of religions. 1993.
 • Moghadam M. Essay about Mehr and Nahid. Iranian Center for the Study of Cultures. 1978. (Persian).
 • Gharashi A. Water and mountains in Iranian mythology. Hermes. 2001. (Persian).
 • Safa A. Majmelolhokmah. Research Institute of Humanities and Cultural Studies – Tehran, Iran. 2008.
 • Shirdast A, Farahani Fard A. The Comparison of Water Representations in Iranian and Indian Gardens. Journal of joco quarterly. 2014; 2(3): 40 – 47. (Persian).
 • Mansouri M. Water, as the Origin of Beauty in Persian Garden. Journal of Manzar. 2019; 11(48): 32 – 43. (Persian).
 • Zamani E, Leylian M. Recognition and Analyses of the Persian Gardens` Elements with Respect to Ethical Principles. Journal of Bagh Nazar. 2009; 6(11): 25 – 38. (Persian).
 • HeidarNattaj V. The Role of Landscape Elements (Water and Geographic Context) in the Configuration of Bahrol-eram Garden. Journal of Bagh Nazar. 2017; 14(54): 5 – 20. (Persian).
 • Yarahmadi S, Ansari M, Mahdavinejad M. The Role of the Water System in the Eternity of the Persian Garden. Journal of Manzar. 2023; 14(61): 6- 15. (Persian).
 • Alkaraji A. Extraction of hidden waters. Research Institute of Humanities and Cultural Studies UNESCO National Commission. 1994.
 • Holester E. Iran in one hundred and thirteen years ago. 1976.
 • Yaqoobi A. Alboldan. Tehran: Book Translation and Publishing Company. 1977. (Persian).
 • Serna K. People and Rituals in Iran: Madame Karlaserna's Travelogue. 1983.
 • Ant E. Gertrodebl. Book translation and publishing company. 1977.
 • Molkonof E. Travelogue of Iran and Russia. Book world publications. 1984.
 • Ghajar M. History and geography of Tabriz kingdom. 1981.
 • Polak E. Polak's travel book "Iran and Iranians". 1989.
 • Etemadsaltaneh M. Meratalboldan. University of Tehran. 1988.
 • Soltanzadeh H. Tajmahal. Cultural Research Office. 1999. (Persian).

 

 • Wilber D. Iran's gardens and its pavilions. 2011.
 • Goein B. Biyazkhoshboei. Golestan Art Summer. 2008, 100 – 109.
 • Daneshdost Y. Historical monuments of Tabas. 1997. (Persian).
 • Augoyard J.F. L’environnement sensible et les ambiances architecturales The sensible environment & architectural ambiances, L’espace géographique. 1995; 24(4): 302-318.
 • Lehrman J. B. Earthly paradise Garden and Courtyard in Islam. University of California Press. 1980.
 • Sane M. The emergence of photography in Shiraz. Soroush Publications. 1990. (Persian).
 • Bahar M, Dadgi F. Bondhesh. Toos. 2016. (Persian).
 • Career of Ardeshir BabAkan. 1990.
 • Ghaseminia M. Moroccan gardens, native patterns in the gardens of Islamic countries. Master's thesis, Qazvin Islamic Azad University. 2015. (Persian).
 • Khansari M, Moghtader M, Yavari M.Iranian garden: a reflection of heaven. Publications of the Cultural Heritage and Tourism Research Institute. 2015. (Persian).