دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-158 
جایگاه آب در باغ سازی ایرانی

صفحه 49-59

10.22059/ije.2023.356553.1718

خسرو عسگریان؛ رضا شعبانی؛ سینا فروزش