نویسنده = حمیدرضا عظیم زاده
کاربرد مدل LAPSUS در برآورد رواناب و رسوب در حوضۀ زوجی کاخک شهرستان گناباد

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 107-119

10.22059/ije.2016.59194

مسعود عشقی زاده؛ محمد تقی دستورانی؛ حمید رضا عظیم زاده


بررسی تأثیر عملیات آبخیزداری بر توزیع جریان سطحی با استفاده از معرفی الگوریتم توزیع جهت جریان متعدد

دوره 1، شماره 2، مهر 1393، صفحه 83-97

10.22059/ije.2014.53545

علی طالبی؛ مسعود عشقی زاده؛ محمد تقی دستورانی؛ حمیدرضا عظیم زاده