نویسنده = �������������� ��������
تعیین روش بهره‌برداری بهینه از مخزن با مدل غیر خطی برای کاهش تلفات آب مخزن

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 277-290

10.22059/ije.2020.295631.1266

سکینه حاتمی؛ محمد ابراهیم بنی حبیب؛ جابر سلطانی