نویسنده = ���������� �������� ��������
بررسی تأثیر متغیرهای اقلیمی - هیدرولوژیکی بر تراز سطح ایستابی دشت عجب‌شیر

دوره 2، شماره 2، تیر 1394، صفحه 191-200

10.22059/ije.2015.56157

اسرا عصری؛ احمد فاخری فرد؛ علی زینالی؛ اسماعیل اسدی