نویسنده = ������������ ����������
تدوین راهبردهای مدیریتی تالاب جازموریان با تأکید بر منابع آبی با استفاده از مدل‏های SWOT و WASPAS

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 165-182

10.22059/ije.2020.291492.1231

مهدی فولادی؛ رسول مهدوی نجف آبادی؛ مرضیه رضایی؛ حمید مسلمی