نویسنده = �������� �������������� ����������������
بررسی تأثیر پارامتر‌های مقاومت جریان بر زیستگاه گونۀ ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (مطالعۀ موردی: رودخانۀ جاجرود)

دوره 8، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1007-1024

10.22059/ije.2022.328322.1533

محمدامین نجفی کوپایی؛ محمدرضا مجدزاده طباطبایی؛ غلامرضا شوبیری