نویسنده = ������������ ���������������� ����������