کلیدواژه‌ها = شبکۀ عصبی
کارایی روش‌های مختلف تهیۀ نقشۀ کاربری/پوشش اراضی در حوضۀ آبخیز معرف کسیلیان

دوره 10، شماره 3، مهر 1402، صفحه 321-334

10.22059/ije.2023.361471.1743

فائزه کمری یکدانگی؛ فاطمه سارونه؛ عبدالواحد خالدی درویشان؛ وحید موسوی؛ سهیلا آقابیگی امین


پایش وضعیت دریاچۀ بختگان و اراضی اطراف آن با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و هوش محاسباتی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 251-263

10.22059/ije.2018.244595.767

غزال ترابی؛ حسین آقامحمدی زنجیرآباد؛ سعید بهزادی