کلیدواژه‌ها = هیدروژئوشیمی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی تأثیرات محل دفع پسماند شهر نهاوند بر چشمه‌های شبه‌کارستی با تأکید بر هیدروژئوشیمی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 451-461

10.22059/ije.2020.292337.1235

واحد کیانی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ فرشاد علیجانی؛ احمد ترکاشوند


3. ارزیابی وضعیت هیدروژئوشیمی آبخوان دشت سلماس با استفاده از روش‌های آماری چندمتغیره

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 791-800

10.22059/ije.2018.242803.737

کیوان نادری؛ عطا الله ندیری؛ اصغر اصغری مقدم؛ مهدی کرد