کلیدواژه‌ها = هیدروژئوشیمی
بررسی تأثیرات محل دفع پسماند شهر نهاوند بر چشمه‌های شبه‌کارستی با تأکید بر هیدروژئوشیمی

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 451-461

10.22059/ije.2020.292337.1235

واحد کیانی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ فرشاد علیجانی؛ احمد ترکاشوند


ارزیابی وضعیت هیدروژئوشیمی آبخوان دشت سلماس با استفاده از روش‌های آماری چندمتغیره

دوره 5، شماره 3، مهر 1397، صفحه 791-800

10.22059/ije.2018.242803.737

کیوان نادری؛ عطا الله ندیری؛ اصغر اصغری مقدم؛ مهدی کرد