تأثیرات بهینه‌‌‌‌سازی مصرف آب بر توسعۀ گردشگری پایدار

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گردشگری پردیس بین‏المللی قشم دانشگاه تهران، ایران

2 مدرس دانشکدۀ گردشگری، دانشگاه تهران، ایران

10.22059/ije.2024.369521.1780

چکیده

آب یک عنصر مهم برای حفاظت از اکوسیستم است. به‌تازگی آگاهی نسبت به ارزش این منبع از دست رفته است که نیاز به اقدام علمی و عملی برای ترغیب ظهور نگرش جدید در مورد آب دارد. گردشگری به منابع آبی پتانسیل زیادی می‏دهد، زیرا توسعۀ چنین منابع جذابی را تسهیل می‏کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بهینه‏‏‏‏سازی مصرف آب بر توسعۀ گردشگری پایدار بود. روش تحقیق از نظر ماهیت کاربردی؛ و از نظر روش اجرا توصیفی‌ـ همبستگی بود. جامعۀ آماری پژوهش حاضر شامل 80 نفر از مدیران هتل‏های پنج‌ستاره و چهار‌ستارۀ مناطق جنوب ایران (کیش، قشم و بندرعبارس) بود. با توجه به محدود بودن تعداد جامعۀ آماری با استفاده از سرشماری کل اعضای جامعۀ آماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامۀ بهینه‏سازی مصرف آب جمالی و زمانی (1394)، پرسشنامۀ توسعۀ گردشگری پایدار کاترل و همکاران (2013) و پرسشنامۀ آگاهی زیست‌محیطی خان و همکاران (2022) بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تأیید خبرگان سازمانی رسیده و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ بیشتر از 7/0 به دست آمد. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‏ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) در نرم‌افزار Smart PLS استفاده شد. یافته‏ها نشان داد بهینه‏‏‏‏سازی مصرف آب بر توسعۀ گردشگری پایدار و مؤلفه‏های آن (بعد محیطی، بعد اقتصادی، بعد اجتماعی‌ـ فرهنگی و بعد سازمانی) تأثیر معنادار دارد (P<0.05). همچنین، بهینه‏‏‏‏سازی مصرف آب بر آگاهی زیست‌محیطی تأثیر معنادار دارد (P<0.05).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effects of Optimizing Water Consumption on the Development of Sustainable Tourism

نویسندگان [English]

  • Mahdiyeh Zakeri 1
  • Somayeh Hajinezhad 2
1 PhD Student of tourism at Qeshm International Campus of Tehran University, Iran
2 Professor, Faculty of Tourism, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Water is an important element for protecting the ecosystem. Recently, the awareness of the value of this resource has been lost, which requires scientific action to encourage the emergence of attitude towards water. Tourism gives great potential to water resources because it facilitates the development of such attractive resources. The purpose of this research was to investigate the impact of optimizing water consumption on the development of sustainable tourism. Research method in terms of applied nature; And in terms of implementation method, it was descriptive‌ـ correlational. The statistical population of the present study included 80 managers of five‌ـ star and four‌ـ star hotels in the southern regions of Iran (Kish, Qeshm and Bandarabbas). Due to the limited number of the statistical population, they were selected using the census of all the members of the statistical population. The research tools were aesthetic and temporal water consumption optimization questionnaire (2014), Cottrell et al.'s sustainable tourism development questionnaire (2013), and Khan et al.'s environmental awareness questionnaire (2022). The face and content validity of the questionnaire has been confirmed by organizational experts and the reliability of the questionnaire using Cronbach's alpha was more than 0.7. Structural equation modeling (SEM) with partial least square (PLS) approach in Smart PLS software was used for data analysis. The findings showed that the optimization of water consumption has a significant effect on the development of sustainable tourism and its components (environmental dimension, economic dimension, socio‌ـ cultural dimension and organizational dimension) (P<0.05). Also, optimizing water consumption has a significant effect on environmental awareness (P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Greenhouse gases
  • water
  • water consumption
  • optimization
  • sustainable tourism
 [1] Wang, Jing, Shanyong Wang, Yu Wang, Jun Li, and Dingtao Zhao. "Extending the theory of planned behavior to understand consumers’ intentions to visit green hotels in the Chinese context." International Journal of Contemporary Hospitality Management 30, no. 8 (2018): 2810‌ـ 2825.
[2] Park, Junghyun, Yunmi Park, Jae Leame Yoo, and Jongsik Yu. "Can Hotel Companies’ Water Conservation Management and Waste Reduction Measures Influence Hotel Customers’ Willingness to Pay More and Intention to Revisit." International Journal of Environmental Research and Public Health 18, no. 17 (2021): 9054.
[3] Trang, Ho Le Thu, Jin‌ـ Soo Lee, and Heesup Han. "How do green attributes elicit pro‌ـ environmental behaviors in guests? The case of green hotels in Vietnam." Journal of Travel & Tourism Marketing 36, no. 1 (2019): 14‌ـ 28.
[4] Han, Heesup, Jin‌ـ Soo Lee, Ho Le Thu Trang, and Wansoo Kim. "Water conservation and waste reduction management for increasing guest loyalty and green hotel practices." International Journal of Hospitality Management 75 (2018): 58‌ـ 66.
[5] Toth, Elena, Cristiana Bragalli, and Mattia Neri. "Assessing the significance of tourism and climate on residential water demand: Panel‌ـ data analysis and non‌ـ linear modelling of monthly water consumptions." Environmental Modelling & Software 103 (2018): 52‌ـ 61.
[6] Garcia, Celso, and Jaume Servera. "Impacts of tourism development on water demand and beach degradation on the island of Mallorca (Spain)." Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography 85, no. 3‐4 (2003): 287‌ـ 300.
[7] Rico‌ـ Amoros, Antonio Manuel, Jorge Olcina‌ـ Cantos, and David Saurí. "Tourist land use patterns and water demand: Evidence from the Western Mediterranean." Land use policy 26, no. 2 (2009): 493‌ـ 501.
[8] Wang, Ruifang, Fengping Wu, and Zhaoli He. "Tourism Development under Water‌ـ Energy Dual Constraints: A Case Study from Xinjiang Based on Different Emergency Scenarios." International Journal of Environmental Research and Public Health 20, no. 3 (2023): 2224.
[9] Antonova, Natalia, Javier Mendoza‌ـ Jiménez, and Inés Ruiz‌ـ Rosa. "Determinants of Water Consumption in Hotels: New Insights Obtained through a Case Study." Water 15, no. 17 (2023): 3049.
[10] Mendoza, Esther, Giuliana Ferrero, Yness March Slokar, Xavier Amores, Arianna Azzellino, and Gianluigi Buttiglieri. "Water management practices in Euro‌ـ Mediterranean hotels and resorts." International Journal of Water Resources Development 39, no. 3 (2023): 485‌ـ 506.
[11] Rico, Antonio, Jorge Olcina, Carlos Baños, Xavier Garcia, and David Saurí. "Declining water consumption in the hotel industry of mass tourism resorts: Contrasting evidence for Benidorm, Spain." Current Issues in Tourism 23, no. 6 (2020): 770‌ـ 783.
[12] Antonova, Natalia, Ines Ruiz‌ـ Rosa, and Javier Mendoza‌ـ Jimenez. "Water resources in the hotel industry: a systematic literature review." International Journal of Contemporary Hospitality Management 33, no. 2 (2021): 628‌ـ 649.
[13] Gabarda‌ـ Mallorquí, Ariadna, Xavier Garcia, and Anna Ribas. "Mass tourism and water efficiency in the hotel industry: A case study." International Journal of Hospitality Management 61 (2017): 82‌ـ 93.
[14] Ramazanova, Makhabbat, Bartolomé Deyá Tortella, Dolores Tirado, and Anuarbek Kakabayev. "Determinants of water consumption in tourism lodging sector. The case of Kazakhstan." Tourism and hospitality management 27, no. 1 (2021): 83‌ـ 98.
[15] Razumova, Maria, Javier Rey‌ـ Maquieira, and Javier Lozano. "The role of water tariffs as a determinant of water saving innovations in the hotel sector." International Journal of Hospitality Management 52 (2016): 78‌ـ 86.
[16] Patwary, Ataul Karim, Roslizawati Che Aziz, and Nik Alif Amri Nik Hashim. "Investigating tourists’ intention toward green hotels in Malaysia: a direction on tourist sustainable consumption." Environmental Science and Pollution Research 30, no. 13 (2023): 38500‌ـ 38511.
[17] Mohamed, Mohamed Hassan, Ahmed Rady, and Walaa Mahmoud Fawy. "The Impact of Floating Hotels’ Green Practices on Customers' Satisfaction and Retention." International Journal of Tourism and Hospitality Management 6, no. 1 (2023): 245‌ـ 264.
[18] Dinarès, Marta, and David Saurí. "Water consumption patterns of hotels and their response to droughts and public concerns regarding water conservation: The case of the Barcelona hotel industry during the 2007‌ـ 2008 episode." Documents d'anàlisi geogràfica 61, no. 3 (2015): 623‌ـ 649.
[19] Alhudaithi, Musaad, Francisco J. Arregui, and Ricardo Cobacho. "Proposal of a Water Consumption Efficiency Indicator for the Hotel Sector." Water 14, no. 23 (2022): 3828.
[20] Orynycz, Olga, and Karol Tucki. "Total Productive Maintenance Approach to an Increase of the Energy Efficiency of a Hotel Facility and Mitigation of Water Consumption." Energies 14, no. 6 (2021): 1706.
[21] Jamali, Golamreza, and Zamani, Sasan. "Factors affecting the pattern of water consumption and its optimization in the domestic sector of rural areas." Water and Sustainable Development 2, no. 1 (2014): 86‌ـ 81. (In Persian)
[22] Cottrell, Stuart P., Jerry J. Vaske, and Jennifer M. Roemer. "Resident satisfaction with sustainable tourism: The case of Frankenwald Nature Park, Germany." Tourism Management Perspectives 8 (2013): 42‌ـ 48.
[23] Khan, Ikram Ullah, Safeer Ullah Khan, and Salman Khan. "Residents’ satisfaction with sustainable tourism: The moderating role of environmental awareness." Tourism Critiques: Practice and Theory 3, no. 1 (2022): 72‌ـ 87.