دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، دی 1402، صفحه 479-593