نویسنده = مسعود گودرزی
تعداد مقالات: 4
2. ارزیابی نقش طرح پخش سیلاب سرچاهان‌ـ هرمزگان در تغذیۀ مصنوعی آب زیرزمینی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 749-761

اباذر مصطفائی؛ وحیده مرادنیا؛ مسعود گودرزی


3. بررسی بیلان آب زیرزمینی دشت تویسرکان همدان به کمک مدل ریاضی مادفلو

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 371-382

سمانه پورمحمدی؛ محمدتقی دستورانی؛ هادی جعفری؛ محمدحسن رحیمیان؛ مسعود گودرزی؛ زهرا مسماریان؛ فاطمه باقری


4. بررسی تأثیر تغییرات اقلیمی بر تغییرات رواناب سطحی (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبریز دریاچۀ ارومیه)

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 175-189

مسعود گودرزی؛ برومند صلاحی؛ سید اسعد حسینی