کلیدواژه‌ها = سیل
تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر میزان خسارت‌های مالی و جانی بلایای طبیعی در ایران

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 921-933

10.22059/ije.2020.307408.1364

سمانه عابدی؛ عبدالرسول قاسمی؛ سید حمیدرضا مرتضوی


بررسی تغییرات مساحت پهنه های آبی حوضۀ آبریز سد شهید عباسپور ناشی از سیل های 2019 با استفاده از Google Earth Engine

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 345-357

10.22059/ije.2020.295785.1272

ترانه علی بخشی؛ زهرا عزیزی؛ علیرضا وفایی‌نژاد؛ حسین آقامحمدی زنجیرآبادی


تهیۀ نقشۀ خطر وقوع سیلاب در حوضۀ آبریز گمناب‌چای با استفاده از مدل ANP و تکنیک GIS

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 497-509

10.22059/ije.2020.298759.1298

داود مختاری؛ محمدحسین رضائی مقدم؛ توحید رحیم پور؛ سمیه معزز