دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 345-479 
1. ارزیابی کیفی آب زیرزمینی دشت صحرای باغ برای مصارف کشاورزی و صنعت

صفحه 345-356

10.22059/ije.2015.58061

توران شیروانی؛ ایمان شیروانی سارویی؛ محمدحسین بوچانی؛ فرشید عارف


2. بررسی اثرات کاربری اراضی بر تولید رواناب با استفاده از مدل WetSpa

صفحه 357-369

10.22059/ije.2015.58062

مجید محمدی؛ حسین زینی‌وند؛ حمیدرضا مرادی؛ حمیدرضا پورقاسمی؛ حسن فرازجو


3. بررسی بیلان آب زیرزمینی دشت تویسرکان همدان به کمک مدل ریاضی مادفلو

صفحه 371-382

10.22059/ije.2015.58063

سمانه پورمحمدی؛ محمدتقی دستورانی؛ هادی جعفری؛ محمدحسن رحیمیان؛ مسعود گودرزی؛ زهرا مسماریان؛ فاطمه باقری


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1394، صفحه 345-479 پاییز 1394، صفحه 245-344 تابستان 1394، صفحه 129-243 بهار 1394، صفحه 1-128