دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، دی 1394، صفحه 345-479 
ارزیابی کیفی آب زیرزمینی دشت صحرای باغ برای مصارف کشاورزی و صنعت

صفحه 345-356

10.22059/ije.2015.58061

توران شیروانی؛ ایمان شیروانی سارویی؛ محمدحسین بوچانی؛ فرشید عارف


بررسی اثرات کاربری اراضی بر تولید رواناب با استفاده از مدل WetSpa

صفحه 357-369

10.22059/ije.2015.58062

مجید محمدی؛ حسین زینی‌وند؛ حمیدرضا مرادی؛ حمیدرضا پورقاسمی؛ حسن فرازجو


بررسی بیلان آب زیرزمینی دشت تویسرکان همدان به کمک مدل ریاضی مادفلو

صفحه 371-382

10.22059/ije.2015.58063

سمانه پورمحمدی؛ محمدتقی دستورانی؛ هادی جعفری؛ محمدحسن رحیمیان؛ مسعود گودرزی؛ زهرا مسماریان؛ فاطمه باقری