نویسنده = ناصر عبادتی
مدل‏سازی میزان تاب‏آوری چاه‏های آب شرب شهرستان مراغه در برابر آلودگی نیترات و فسفات

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 1163-1171

10.22059/ije.2022.335616.1589

مقصود امیرپور؛ حسین یوسفی؛ ناصر عبادتی؛ سید حسین هاشمی


بررسی کیفیت آب رودخانۀ دز در ایستگاه آب‌سنجی دزفول

دوره 1، شماره 2، مهر 1393، صفحه 69-81

10.22059/ije.2014.53544

ناصر عبادتی؛ محمد هوشمندزاده