دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، مهر 1393، صفحه 69-152