دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-290 
8. پیش بینی نوسانات سطح آب زیر زمینی با استفاده از مدل‌های سری زمانی و GMS (مطالعۀ موردی: دشت رفسنجان)

صفحه 97-109

10.22059/ije.2020.290421.1219

محمدعلی جمالی زاده؛ ام البنین بذرافشان؛ رسولل مهدوی نجف آبادی؛ علی آذره؛ الهام رفیعی ساردوئی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1399، صفحه 843-1126 پاییز 1399، صفحه 563-842 تابستان 1399، صفحه 291-562 بهار 1399، صفحه 1-290