دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 891-1197 
نقش جنس سازندهای زمین‌شناسی بر کیفیت آب‌های سطحی و زیرزمینی حوضۀ آبریز سد شیرین‌دره

صفحه 1025-1044

10.22059/ije.2022.330188.1546

مریم تاج بخشیان؛ ابوالفضل مساعدی؛ محمد حسین محمودی قرائی؛ سیدرضا موسوی حرمی